แนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี


2022-07-24   836 อ่านแล้ว

 

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
และกำหนดการปฐมนิเทศ เฉพาะนักศึกษาใหม่หลักสูตรไทยที่จะเริ่มเรียน 15 สิงหาคม 2565

          เพื่อให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เห็นสมควรกำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการวัดประเมินผลการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เริ่ม 15 สิงหาคม 2565)

1. แนวทางการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
         1.1 มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนในพื้นที่ (On-Site) 
         1.2 ในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถเรียนในพื้นที่ได้เนื่องด้วยเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงสามารถขออนุมัติเรียนแบบออนไลน์ได้จากอาจารย์ผู้สอนประจำวิชา

2. กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
         2.1 เฉพาะนักศึกษาใหม่ หลักสูตรไทย ที่จะเริ่มเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ทางคณะจะจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลังจากเริ่มเปิดภาคเรียนแล้ว ขอให้นักศึกษาติดตามประกาศกำหนดการปฐมนิเทศหลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2565 

3. การวัดประเมินผลการศึกษา
         มหาวิทยาลัยกำหนดให้อาจารย์ผู้สอนวัดประเมินผลการศึกษาในรูปแบบผสมผสาน (Blended Assessment) และมีความหลากหลายเหมาะสมกับรายวิชาและผู้เรียน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (กรณีนักศึกษามีข้อสงสัย โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนโดยตรง)
         สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ งานทะเบียน งานกิจกรรมนักศึกษา คณะวิชา สามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานของหน่วยงานดังกล่าว ณ Main Campus หรือติดต่อผ่าน bulinks.bu.ac.th เพื่อขอรับบริการในรูปแบบออนไลน์

4. มาตรการและข้อปฏิบัติการเข้าพื้นที่และการใช้พื้นที่ 
         4.1 เมื่ออยู่ภายในอาคารร่วมกับผู้อื่นนักศึกษาต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เมื่ออยู่ภายนอกอาคารโปรดระมัดระวังตัวตามหลักวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิด
         4.2 กรณีนักศึกษาเป็นผู้ป่วยโรคโควิด-19 ให้เข้ารับการรักษาพร้อมทั้งกักตัวเป็นระยะเวลา 10 วัน และแจ้งที่ LINE BU Care: @052yoogu
         4.3 กรณีนักศึกษาเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง (เป็นบุคคลผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคโควิด-19) นักศึกษาจะต้องกักตัวในที่พักอาศัยเป็นระยะเวลา 5 วัน และหากไม่มีอาการ สามารถเข้าพื้นที่มหาวิทยาลัยได้ในวันที่ 6 กรณีที่นักศึกษาต้องการรับคำแนะนำจากพยาบาลวิชาชีพ เกี่ยวกับขั้นตอนการกักตัวและคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ สามารถติดต่อได้ที่ LINE BU Care: @052yoogu
         4.4 นักศึกษาต้องดูแลสุขลักษณะของตนเอง ปฏิบัติตามหลักวิธีป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุด (Universal Prevention) และให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด

 


 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจปรับรูปแบบการเรียนการสอนและมาตรการการเข้าพื้นที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยขอให้นักศึกษาติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดที่ bulinks.bu.ac.th

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565