เด็ก BU เล่าเรื่องชุมชนสู่สร้างสรรค์สื่อ เข้ารอบระดับจังหวัดชิงรางวัลระดับประเทศ


2022-07-11   1180 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับทีม Khangfha Studio นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ผ่านเข้ารอบ 17 ผลงานระดับประเทศ และขอแสดงความยินดีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ที่ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัด ในกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ สําหรับเด็กและเยาวชน ในหัวข้อ “เยาวชนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรม” ภายใต้โครงการ สร้างสรรค์ไทย (Creative Thai) จัดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โครงการที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยการถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านกระบวนการบอกเล่าเรื่องราว ที่สร้างความน่าสนใจ และความตระหนักรู้ในวัฒนธรรมอันดีงามของคนในชุมชนและสังคม ผ่านรูปแบบการผลิตสื่อวีดิทัศน์ (คลิปวิดีโอ) โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

 

 

        นางสาวพิชามญชุ์  ธวัลรัตน์โภคิน นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ นางสาวพัชรพร  แก้วปินใจ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง นางสาวเบญญากร  ฤกษ์สำราญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง นายจรณชัย  วรณะรัตน์ นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง และนายนวพล  แก้วแดง นักศึกษาสาขาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าของผลงาน “หล่นลงในดงใจ” จังหวัดชลบุรี ผ่านเข้ารอบ 17 ผลงานระดับประเทศ

 

 

        นายวชิรวิชย์และนายวสิษฐ์พล  หาสาฤทธิ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และการผลิตสื่อสตรีมมิ่ง คณะนิเทศศาสตร์ เจ้าของผลงาน “มอญ ภาษา วัฒนธรรม” จังหวัดปทุมธานี ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัด

 

 

        นางสาวรวินันท์ แก้วพวง และนางสาวภักภิราภรณ์ รักถิ่นไทย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมีเดียและเอ็นเตอร์เทนเมนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เจ้าของผลงาน “อิ่มอุ่น” จังหวัดปทุมธานี ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัด