BUBUS x Food Panda ปั้นนักขาย Gen ใหม่สไตล์ B2B ยุค Next Normal


2022-06-06   273 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการตลาด เสริมทักษะการบริหารการขายในรูปแบบ Business to Business (B2B) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดได้เรียนรู้กระบวนการนักบริหารการขายมืออาชีพที่มีทักษะในการบริหารการขาย พร้อมได้ปฏิบัติงานในภาคธุรกิจ

        รูปแบบการเรียนรู้นี้เกิดขึ้นด้วยความร่วมมือกับภาคธุรกิจแบบระบบนิเวศ (Ecosystem) ในการจัดทำแผนการขาย ผ่านการบรรยายพิเศษและการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) จากคุณไพชยนต์  เอนกจำนงค์พร, Head of Strategic Accounts บริษัท ฟู๊ดแพนด้า จำกัด (ไทยแลนด์) และคุณสาธพ  พลับพลึง Business Innovation and New Channel Head บริษัท ซาโนฟี่-อเวนตีส (ประเทศไทย) ร่วมเป็นโค้ชในโครงการ “ปั้นนักขายมืออาชีพ BUBUS’s Young Sales Professional #2022”

 

 

        การดำเนินการของโครงการฯ นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา MK 324 Sales Management นำทีมโดย อาจารย์เยาวลักษณ์  เอกไพฑูรย์ ภาควิชาการตลาดเป็นผู้ดูแลเรื่ององค์ความรู้ และมีบริษัท ฟู๊ดแพนด้า จำกัด (ไทยแลนด์) ที่มาร่วมในการให้โจทย์แผนการขายแบบ B2B ที่แตกต่างกันให้กับนักศึกษาและเป็นผู้ร่วมตัดสินแผนการขาย

 

   

        พร้อมกันนี้ ดร.ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์เยาวลักษณ์  เอกไพฑูรย์ ภาควิชาการตลาด และตัวแทนทีมชนะเลิศ เข้ารับฟังข้อเสนอแนะและเยี่ยมชมบริษัท ฟู๊ดแพนด้า จำกัด (ไทยแลนด์) ณ ชั้น 11-12 อาคาร O-NES Tower (TOC)