คณะบริหารฯ จัดหลักสูตรตอบโจทย์ทุก Passion ให้เรียนรู้ธุรกิจจริงทุกชั้นปี


2022-05-27   332 อ่านแล้ว

 

        คณะบริหารธุรกิจ จัดงาน Biz Showcase 2021/2022 นำเสนอการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Outcome-Based Learning ของแต่ละหลักสูตรที่สะท้อนถึงความเป็น New Normal พร้อมการเรียนรู้ในลักษณะ Blended Learning Model และ Active Learning รวมถึงการใช้ Hands on Experience ผ่าน Project Based Learning ด้วยโจทย์จริงจาก Ecosystem ของคณะบริหารธุรกิจ ตลอดปีการศึกษา 2564 เสนอโดยทีมคณาจารย์ ผ่านระบบออนไลน์ แบ่งการจัดกิจกรรมเป็น 6 หลักสูตร ดังนี้

 

        หลักสูตรการตลาด นำเสนอโดย อาจารย์โชติรส  กมลสวัสดิ์

 

 

        หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นำเสนอโดย อาจารย์วชิรวิชญ์  สิริปิยพัทธ์

 

 

        หลักสูตรการเงิน นำเสนอโดย อาจารย์เพชรี  ศิริกิจจาขจร และได้รับเกียรติจากคุณศาสตรา  วราฤทธิ์ รักษาการผู้จัดการสาขา Investment Space มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และบริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) รวมถึงนักศึกษาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน

 

 

        หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นำเสนอโดย อาจารย์ปุณณรัตน์  ชนะสิทธิ์ และได้รับเกียรติจากคุณธนาวิทย์  วรรณวิจิตร ตำแหน่ง Head of Transport บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแชร์ประสบการณ์และมุมมองเกี่ยวกับธุรกิจโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

 

 

         หลักสูตรการตลาดดิจิทัล นำเสนอโดย อาจารย์ธาม  ตัณฑ์จยะ

 

 

        และหลักสูตรการจัดการ นำเสนอโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พนิดา  ตันศิริ