เด็ก BUI เรียนกับ Expert ตัวจริงจาก Walt Disney


2022-05-10   572 อ่านแล้ว

 

        สาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ เปิดโอกาสให้นักศึกษาในสาขาวิชาได้พัฒนาศักยภาพด้านสื่อดิจิทัลและการออกแบบ จัดกิจกรรม Storyboarding Workshop ร่วมกับ The Walt Disney Family Museum โดยได้รับเกียรติจากคุณ Travis  Lacina ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา The Walt Disney Family Museum เป็นผู้ดำเนินการสอนและให้ความรู้ด้านต่างๆ ดังนี้ ทฤษฏี Fundamentals of Storyboarding เรียนรู้การใช้งาน Storyboard ในงานแอนิเมชั่น ศึกษาความแตกต่างระหว่าง Storyboard และ Comic การใช้เฟรมขนาดต่างๆ สำหรับการเล่าเรื่อง เรียนรู้เกี่ยวกับมุมกล้องและการสื่อความหมายภาพผ่านมุมกล้อง โดยหลังจากอบรม นักศึกษาได้รับ Exclusive Certificate ด้าน Storyboarding จาก The Walt Disney Family Museum อีกด้วย

 

 

        Hands-on Storyboarding สอนการวาด Storyboard เพื่อเล่าเรื่อง การขยายเรื่องราวเหตุการณ์เพื่อสื่ออารมณ์ในงาน Storyboard รวมทั้งการออกแบบคาแรกเตอร์สำหรับ Storyboard