คณบดี BUSEM 1 ใน 6 ฟันเฟืองขับเคลื่อน Babson Collaborative for Entrepreneurship Education ในเวทีระดับโลก


2022-04-22   858 อ่านแล้ว

 

        ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วุฒนิพงษ์  วราไกรสวัสดิ์ คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Babson Collaborative for Entrepreneurship Education Advisory Board มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการทำงานของ Babson Collaborative for Entrepreneurship Education ที่ประกอบด้วยสมาชิกจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกที่สอนด้าน Entrepreneurship จำนวนทั้งหมด 34 มหาวิทยาลัย จาก 21 ประเทศ โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นเวลา 2 ปี