อาจารย์ศิลปกรรมฯ SHOWCASE ประติมากรรมสร้างสรรค์พื้นที่กับชุมชน


2022-02-11   683 อ่านแล้ว

 

        รศ.ดร.ทักษิณา  พิพิธกุล หัวหน้าสาขาวิชาสื่อดิจิทัลและการออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ แสดงผลงานประติมากรรม “ภาพสะท้อนของกระรอกน้อย” จัดแสดง ณ อุทยานศิลปะ (สวนศิลป์จุฬาฯ) ผลงานชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การใช้ศิลปกรรมและการออกแบบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตชุมชนสามย่าน และสวนหลวงอย่างยั่งยืน ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) และกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (กองทุนส่งเสริม วนน.)

 

 

        ภาพสะท้อนของกระรอกน้อยเป็นประติมากรรมที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่ติดตั้ง โดยเลือกเนื้อหาเกี่ยวกับรูปสัตว์ให้เป็นภาพแทนของธรรมชาติท่ามกลางเมืองใหญ่ ซึ่งในที่นี้คือ กระรอก ที่มีความสัมพันธ์กับต้นจามจุรีต้นไม้สัญลักษณ์สำคัญที่ปลูกอยู่ในบริเวณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสวนอุทยาน 100 ปี ซึ่งเป็นบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ของโดมฟ้าใหม่ ความอุดมสมบูรณ์และความเป็นต้นไม้ใหญ่ยืนต้นของจามจุรีนอกจากจะมีเนื้อหาที่เชื่อมโยงอยู่คู่กับสถาบันฯ ความเป็นธรรมชาติของต้นจามจุรียังเป็นตัวบ่งชี้และสะท้อนเรื่องราวถึงความเป็นพื้นที่สีเขียวที่ดำรงอยู่กับความเป็นพื้นที่เมืองที่ในละแวกสวนหลวง สามย่านที่กำลังเติบโต