BU International Business Consultant Program #6


2022-01-13   253 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จัดการประกวดแข่งขัน “ไอเดียทางธุรกิจสำหรับผลิตภัณฑ์นำเข้ารุ่นใหม่ของ American Standard - SLIM SMART WASHER 2  ภายใต้โครงการ BU International Business Consultant Program # 6 โดยมีนักศึกษาในรายวิชา IB437 Current Issues in International Business Management นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จำนวน 144 คนแบ่งนักศึกษาเป็น 15 ทีม

 

 

     

       ก่อนการแข่งขัน ทางภาควิชาฯ จัดอบรมให้นักศึกษา โดยมีคณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ และ คุณกฤติยา  สุวรรณบุปผา ผู้เชี่ยวชาญสายงานการตลาด (กลุ่มดิจิทัลและการสื่อสารแบรนด์) บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมาร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้

 

    

       จาก 15 ทีม คัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย และมีการจัดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศของ 5 ทีมสุดท้ายจนได้ทีมชนะเลิศของโครงการ และได้เข้าพบแลกเปลี่ยนและศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจเพิ่มเติม พร้อมพิธีรับมอบรางวัลการแข่งขันประกวดไอเดียทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณวสิต  อุตตมะบูรณ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ คุณกฤติยา  สุวรรณบุปผา ผู้เชี่ยวชาญสายงานการตลาด (กลุ่มดิจิทัลและการสื่อสารแบรนด์) บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ บรรยายพิเศษเพิ่มเติม และมอบรางวัลให้กับตัวแทนนักศึกษาทีมชนะเลิศ โดยมี ดร.ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ อาจารย์วชิรวิชญ์  สิริปิยพัทธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการร่วมแสดงความยินดี ณ บริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)