เด็ก BU โชว์สกิลจัดการแสดง Performance Show & Fashion Show “ผ้าขาวม้าทอใจ 64”


2021-11-26   535 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับภาควิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้เป็นสถาบันตัวแทนในการจัดการแสดงชุด “The Evolution of Pakaoma” ในงานผ้าขาวม้าทอใจ 64 ภายใต้โครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย เป็นหนึ่งในโครงการของ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และประธานคณะกรรมการโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหัตถศิลป์ไทย เป็นผู้ริเริ่มการดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มโครงการเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้ชุมชนสร้างรายได้

 

​​​​​

        ภายในงานมีโชว์การแสดงผลงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อร่วมออกแบบกับสโมสรฟุตบอล กับ 4 สโมสร รวมทั้งผลงานจากเพื่อนต่างสถาบันอีก 5 สถาบันที่ร่วมประกวดการออกแบบแฟชั่นจากผ้าขาวม้าทอมือ จากชุมชน 6 ชุมชน จำนวนกว่า 50 ชุด ผ่านรูปแบบ Performance Show & Fashion Show จากการเตรียมงานในรายวิชา FD472 Theme Study for Fashion Show ของภาควิชาการออกแบบแฟชั่นและความร่วมมือจากนักศึกษาสาขาวิชาการผลิตอีเว้นท์ และการจัดการนิทรรศการและการประชุม คณะนิเทศศาสตร์ ที่ร่วมออกแบบ Theme ของโชว์ให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น และได้เด็ก BU ขาแดนซ์จากชมรม BU Creative Dance มาเป็นผู้แสดง และออกแบบท่าเต้นในโชว์ครั้งนี้ ซึ่งเกิดการเรียนรู้ผสมผสานข้ามศาสตร์ หลากหลายมิติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงของนักศึกษา ซึ่งจะสร้างแรงบันดาลใจสำหรับใช้ประกอบอาชีพในอนาคต