สายใยแห่งการเรียนรู้ "ฟาร์มสามารถ"


2021-11-26   820 อ่านแล้ว

 

        นับเป็นสายใยแห่งการเรียนรู้ "ฟาร์มสามารถ" โครงการนี้ที่พัฒนาส่งเสริมศักยภาพคนพิการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพและการมีรายได้ที่ยั่งยืน โดยมีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมมือกับหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดดิจิทัล คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน และคณะบัญชี ที่ชวนนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาและคณะมาลงมือทำสร้างประสบการณ์ผ่านโครงการ “ฟาร์มสามารถ” ให้กับสมาคมคนพิการ จังหวัดปทุมธานี องค์กรสาธารณะประโยชน์ที่เป็นศูนย์บริการคนพิการภายในจังหวัด โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ให้นักศึกษาลงมือเรียนรู้กับพี่ๆ ผู้พิการเพื่อร่วมกันออกแบบเรือนเพาะปลูกผักสลัดและร้านกาแฟซึ่งสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตอบโจทย์ทุกความสามารถของพี่ๆ ผู้พิการ และนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน และคณะบัญชี มาร่วมกันคิดเสริมสร้างความรู้ และทักษะการทำบัญชี การทำการตลาด และ Business Model ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญให้กับพี่ๆ ผู้พิการเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีงานทำ

 

 

        สมาคมคนพิการปทุมธานี เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการผลผลิตเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและเข้าที่เข้าทาง ผักที่เป็นผลผลิตจากโรงปลูกผักเริ่มถูกแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และปีนี้ร้านกาแฟ ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้ และทักษะของคนพิการ และการเพิ่มมูลค่าผลผลิต บทบาทของคนพิการมีความชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่การเข้ามาแชร์ความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ การบริหารจัดการ ทักษะทางอาชีพต่างๆ ได้นำมาประยุกต์ใช้อย่างเป็นที่ประจักษ์อย่างแท้จริงในฐานะเจ้าของกิจการที่สามารถสร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับสมาคมคนพิการปทุมธานี

 

 

        สายใยแห่งความรู้ ตราตรึงความสัมพันธ์ ความรัก และความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพกับสมาคมคนพิการปทุมธานี ซึ่งก่อตัวขึ้นอย่างเงียบๆ แต่เป็นไปอย่างต่อเนื่องเป็นสายใยที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ที่ผูกพันไว้ตลอดไป