#DEK65 สมัครเรียนที่ ม.กรุงเทพ พร้อมรับสิทธิ แบ่งชำระค่าเทอมได้ตลอดปีการศึกษา สูงสุดถึง 10 ครั้งต่อปี


2021-09-30   35822 อ่านแล้ว

 

#DEK65 สมัครเรียนที่ ม.กรุงเทพ พร้อมรับสิทธิ #แบ่งชำระค่าเทอมได้ตลอดปีการศึกษา สูงสุดถึง 10 ครั้งต่อปี  น้องๆ ที่กำลังเลือกที่เรียนอยู่ในตอนนี้ และกำลังมองหามาตรการช่วยเหลือที่สามารถแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ที่ ม.กรุงเทพ ให้น้องๆ แบ่งชำระค่าเทอมได้ทั้งปี ผู้ปกครองสบายใจ หมดกังวลเรื่องค่าเทอม เพราะแบ่งชำระได้ และน้องๆ ได้เข้าเรียน ม.กรุงเทพ ในสาขาวิชาที่อยากเรียน ศึกษารายละเอียดการแบ่งชำระค่าเทอมได้ที่ คลิก

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัครใหม่/นักศึกษาที่มีสิทธิยื่นขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

1. เป็นผู้สมัครใหม่/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565
2. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย
3. สำหรับผู้สมัครที่ต้องการ กู้ กยศ. กรอ. และต้องการขอผ่อนชำระจะสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565) จ่าย 4,000 บาท
ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565) ใช้วงเงินกู้จ่ายให้ ผู้สมัครไม่ต้องจ่าย
ภาคเรียนที่ 2 ใช้การผ่อน ชำระ 4 งวด ผู้สมัครที่สนใจติดต่อที่ คลิก

 

 

ประเภทของผู้ขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

1. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
2. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
3. นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2564) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
4. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565
5. นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ทุกกลุ่ม) และขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2565

 

 

 

หลักฐานประกอบการทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร/นักศึกษา
2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/นักศึกษา
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอผ่อนชำระ
4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอผ่อนชำระ
5. สำเนาวุฒิการศึกษา ปพ.1 (เกรดเฉลี่ย 5 เทอม) หน้า-หลัง (เฉพาะผู้สมัครใหม่)
6. สำเนาใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กค.021) (เฉพาะผู้สมัครใหม่)
7. หนังสือยินยอมจากผู้อุปการะนักศึกษาให้ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

 

 

 

ระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐานเพื่อขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

1. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 13 มิถุนายน 2565

2. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 สิงหาคม 2565

3. นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565)
ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565)
ตั้งแต่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – วันที่ 5 สิงหาคม 2565

4. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

5. นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (ทุกกลุ่ม) และขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2565
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐาน ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

 

 

 

ขั้นตอนการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียน

1. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคำร้อง พร้อมส่งหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาจะทราบผลการอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภายใน 1 วันทำการของมหาวิทยาลัยภายหลังจากยื่นขอคำร้องขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว (กรณีที่กรอกข้อมูลและยื่นหลักฐานครบถ้วน)
3. กรณีผู้สมัครใหม่/นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน นักศึกษาจะต้องชำระเงินตามจำนวนเงินที่กำหนดไว้แต่ละงวด ภายในวัน เวลา ที่ระบุ

 

 

 

เงื่อนไขการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน

✅ ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565) สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ผู้สมัครใหม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียนณ วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 กำหนดนักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด


✅ นักศึกษา (รหัส 1-65-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 13 มิถุนายน 2565) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2565 (เปิดเรียนวันที่ 15 สิงหาคม 2565) และผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2565 นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

* หมายเหตุ ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาและ/หรือผู้อุปการะของนักศึกษาต้องทำสัญญาขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ทำให้ถือว่าผู้สมัครใหม่/นักศึกษาสละสิทธิ์ในการผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนในครั้งนั้น ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับ อัตราการผ่อนชำระ กำหนดระยะเวลาการผ่อน จำนวนงวด มาตรการบังคับ และการพิจารณาอนุมัติการขอผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

 

ศึกษารายละเอียดกำหนดการผ่อนชำระค่าเทอมได้ที่ คลิก