BU LIFE Talk (Special Episode): Getting Ready for Your Dream Internship


2021-06-04   846 อ่านแล้ว

 

        BU LIFE Talk (Special Episode): Getting Ready for Your Dream Internship จัดโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานในฝันให้กับนักศึกษาในการพัฒนาบุคลิกภาพ และเสริมทักษะการสื่อสารกับวิทยากรมืออาชีพ ดร.จอมพล  สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์