งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564


2021-05-24   15174 อ่านแล้ว

คำชี้แจง

เรื่อง การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประจำปีการศึกษา 2564


---------------------------------------------


     มหาวิทยาลัยกรุงเทพขอแจ้งเรื่อง “การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564” ให้นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2564 (เปิดภาคเรียนในวันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564) ทราบดังต่อไปนี้

1.  กำหนดการจัดงานปฐมนิเทศ
การจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2564 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 12 มิถุนายน 2564 โดยแบ่งการจัดงานออกเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ 
     1.1  งานปฐมนิเทศรวมทุกคณะ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น. 
     1.2   งานปฐมนิเทศแยกตามรายคณะ ซึ่งมีกำหนดการดังนี้

 

วันที่

เวลา 09.30 – 11.30 น.

เวลา 12.00 – 14.00 น.

เวลา 14.30 – 16.30 น.

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564

คณะบัญชี

คณะนิติศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564

คณะการสร้าง
เจ้าของธุรกิจและ
การบริหารกิจการ

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และ
การจัดการการท่องเที่ยว

วันพุธที่ 9
มิถุนายน 2564

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะดิจิทัลมีเดียและ
ศิลปะภาพยนตร์

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยนานาชาติจีน

วิทยาลัยนานาชาติ

N/A

 


2.  รูปแบบการจัดงานปฐมนิเทศ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังไม่คลี่คลาย มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องจัดงานปฐมนิเทศทั้งแบบรวมทุกคณะและแยกตามรายคณะในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และเพื่อป้องกันสุขภาพของนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

3.  ช่องทางในการเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาสามารถเข้าร่วมงานปฐมนิเทศได้ผ่านการถ่ายทอดสด (Live) ที่เฟซบุ๊กเพจ Be You LIFE (https://www.facebook.com/beyoulife) ตามกำหนดการดังกล่าวข้างต้น 

 

หากนักศึกษามีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
สามารถติดต่อได้ที่ โทร. 062-226-1461, 062-226-2141 และ 094-490-3491 (วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)