ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ปีการศึกษา 2564


2021-03-19   30670 อ่านแล้ว

 

          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สำหรับปีการศึกษา 2564  ทั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขาภาพยนตร์ และสาขาสื่อดิจิทัล เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ จึงได้จำกัดจำนวนรับนักศึกษาใหม่ให้น้อยลงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาประมาณ 30% 

โดยจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาที่มี Passion ด้านการศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าว และมีความประพฤติตรงตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (หากมีจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเต็มจำนวนแล้ว จะปิดรอบการรับสมัครทั้งหมดทันที) 


ช่องทางการรับสมัคร 

สามารถสมัครได้ทั้ง 2 ช่องทาง คือ
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.bu.ac.th/apply หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา Main Campus อาคาร A8 ชั้น 2 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. 


เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (สามารถใช้ใบเกรดรวม 4 หรือ 5 เทอมเเทนได้)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน หรือสถาบันที่ศึกษา  


ขั้นตอนการคัดเลือก

1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมีรายละเอียดวันสัมภาษณ์ และคู่มือการใช้งานโปรแกรมการสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์
2. ผู้สมัครทุกคนต้องเตรียมเอกสารประกอบการสัมภาษณ์ออนไลน์ โดยเขียนหรือพิมพ์มานำเสนอต่อคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์ ในรูปแบบไฟล์ Word หรือ PDF (ไม่จำกัดจำนวนหน้า) เพื่อแนะนำตนเองและนำเสนอกับกรรมการในวันสัมภาษณ์ โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที 
3. ประกาศผลสอบตามตารางเวลาที่กำหนด ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องรายงานตัวและลงทะเบียนที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาหรือรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์ 

 

เอกสารประกอบการสัมภาษณ์ออนไลน์

ที่ผู้สมัครต้องเตรียมนำเสนอในวันสัมภาษณ์ออนไลน์ นำเสนอไฟล์ในรูปแบบ Word หรือ PDF (ไม่จำกัดจำนวนหน้า) ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  
- ประวัติส่วนตัว พร้อมแนะนำตนเองให้คณะกรรมการรู้จักผู้สมัครมากขึ้น

ส่วนที่ 2 ตอบคำถามดังต่อไปนี้
- เหตุผลที่ผู้สมัครเลือกเรียนสาขานี้ที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ความมุ่งมั่นตั้งใจและเป้าหมายในการเรียน
- ความสามารถพิเศษ หรือความสนใจพิเศษอื่น ๆ ที่ผู้สมัครอยากบอกคณะกรรมการ

ส่วนที่ 3 ผลงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

หากต้องการนำเสนอผลงานเพิ่มเติมในรูปแบบ Video Clip สามารถเตรียมนำเสนอกรรมการในวันสัมภาษณ์ได้


กำหนดการคัดเลือกและประกาศผล

การสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ 

1. สอบสัมภาษณ์ผ่าน Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom ทางฝ่ายรับสมัครจะมีการแจ้งเตือนการสัมภาษณ์ผ่านทาง SMS พร้อมจัดส่ง Link meeting invitation โดยใช้ระยะเวลาการสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานทั้งหมด ไม่เกิน 15 นาที
2. ผู้สมัครต้องเตรียมติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงในโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนวันสัมภาษณ์ 
3. ศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom เพิ่มเติม  คลิก


วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์ โดยผลพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 


การประกาศผล

1. สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ https://www.bu.ac.th/entrance


การชำระค่าเทอมและรายงานตัว 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่าเทอมภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทั้งช่องทางออนไลน์ หรือส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา  
หมายเหตุ
หากเกินกำหนดชำระจะถือว่าสละสิทธิ์ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบคัดเลือกใหม่ 
หากยังอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดชำระ แต่มีผู้ชำระเงินเต็มจำนวนรับสมัครแล้วจะปิดรับชำระทันที


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02-407-3888 กด 1
Facebook inbox : https://m.me/bangkokuniversity