ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ ปีการศึกษา 2564


2020-07-13   17914 อ่านแล้ว

 

          มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดรับสมัครสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาใหม่คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สำหรับปีการศึกษา 2564  ทั้ง 2 สาขา ได้แก่ สาขาภาพยนตร์ และสาขาสื่อดิจิทัล เพื่อเพิ่มคุณภาพการเรียนการสอนและการใช้งานอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ จึงได้จำกัดจำนวนรับนักศึกษาใหม่ให้น้อยลงกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมาประมาณ 30% 

โดยจัดให้มีการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาที่มี Passion ด้านการศึกษาต่อในสาขาวิชาดังกล่าว และมีความประพฤติตรงตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป (หากมีจำนวนผู้ผ่านการคัดเลือกเต็มจำนวนแล้ว จะปิดรอบการรับสมัครทั้งหมดทันที) 


ช่องทางการรับสมัคร 

สามารถสมัครได้ทั้ง 2 ช่องทาง คือ
สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.bu.ac.th/apply หรือมาสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา Main Campus อาคาร A8 ชั้น 2 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 17.00 น. 


เอกสารประกอบการสมัคร 

1. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (สามารถใช้ใบเกรดรวม 4 หรือ 5 เทอมเเทนได้)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. หนังสือรับรองความประพฤติจากโรงเรียน หรือสถาบันที่ศึกษา  


ขั้นตอนการคัดเลือก

1. สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ หรือสมัครโดยตรงที่มหาวิทยาลัย เมื่อสมัครเรียบร้อยจะมีรายละเอียดวันสัมภาษณ์ และคู่มือการใช้งานโปรแกรมการสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์
2. ผู้สมัครต้องมีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) เตรียมมาในรูปแบบไฟล์ Word หรือ PDF เพื่อแนะนำตนเองและนำเสนอกับกรรมการในวันสัมภาษณ์ โดยจะใช้เวลาไม่เกิน 15 นาที 
3. ประกาศผลสอบตามตารางเวลาที่กำหนด ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกต้องรายงานตัวและลงทะเบียนที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาหรือรายงานตัวผ่านช่องทางออนไลน์ 


แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) 

ที่ผู้สมัครต้องเตรียมนำเสนอในวันสัมภาษณ์ออนไลน์ นำเสนอไฟล์ในรูปแบบ Word หรือ PDF (ไม่เกิน 10 หน้า) ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1  เนื้อหาหลักใน Portfolio ที่ผู้สมัครทุกคน (ต้องมี) 
- ประวัติส่วนตัว พร้อมแนะนำตนเอง
- เหตุผลที่เลือกเรียนในคณะ/สาขา 

ส่วนที่ 2  เนื้อหาเพิ่มเติมใน Portfolio  (ถ้ามี)  
- กิจกรรม ประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ระหว่างเรียน
- ผลงานที่เกี่ยวข้อง 

ส่วนที่ 3  ภาคผนวก สามารถแนบเอกสาร ผลงาน อื่น ๆ (ถ้ามี) ในกรณีนี้สามารถเกิน 10 หน้าได้ 

หากต้องการนำเสนอผลงานเพิ่มเติมในรูปแบบ Video Clip สามารถเตรียมนำเสนอกรรมการในวันสัมภาษณ์ได้


กำหนดการคัดเลือกและประกาศผล


 

การสัมภาษณ์รูปแบบออนไลน์ 

1. สอบสัมภาษณ์ผ่าน Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom ทางฝ่ายรับสมัครจะมีการแจ้งเตือนการสัมภาษณ์ผ่านทาง SMS พร้อมจัดส่ง Link meeting invitation โดยใช้ระยะเวลาการสัมภาษณ์และนำเสนอผลงานทั้งหมด ไม่เกิน 15 นาที
2. ผู้สมัครต้องเตรียมติดตั้งโปรแกรม Zoom ลงในโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้าก่อนวันสัมภาษณ์ 
3. ศึกษาคู่มือการใช้งานโปรแกรม Zoom เพิ่มเติม  คลิก


วิธีการคัดเลือก

พิจารณาจากการสอบสัมภาษณ์และแฟ้มสะสมผลงาน โดยผลพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 


การประกาศผล

1. สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ https://www.bu.ac.th/entrance
2. ผู้สมัครสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกในแต่ละสาขาวิชาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง


การชำระค่าเทอมและรายงานตัว 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องชำระค่าเทอมภายในระยะเวลาที่กำหนด และรายงานตัวพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทั้งช่องทางออนไลน์ หรือส่งเอกสารได้ที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา  
หมายเหตุ
หากเกินกำหนดชำระจะถือว่าสละสิทธิ์ ผู้สมัครจะต้องสมัครสอบคัดเลือกใหม่ 
หากยังอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดชำระ แต่มีผู้ชำระเงินเต็มจำนวนรับสมัครแล้วจะปิดรับชำระทันที


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 
ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา โทร. 02-407-3888 กด 1
Facebook inbox : https://m.me/bangkokuniversity