ม.กรุงเทพ ที่นี่ที่เดียว จัดให้ #DEK63 แบ่งชำระค่าเทอมได้ตลอดปีการศึกษา สูงสุดถึง 10 ครั้งต่อปี


2020-05-02   20621 อ่านแล้ว

 

#DEK63 สมัครเรียนที่ ม.กรุงเทพ พร้อมรับสิทธิ์แบ่งชำระค่าเทอมได้ตลอดปีการศึกษา สูงสุดถึง 10 ครั้งต่อปี 

น้องๆ ที่กำลังเลือกที่เรียนอยู่ในตอนนี้ และกำลังมองหามาตราการช่วยเหลือที่สามารถแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด - 19 ที่ ม.กรุงเทพ ให้น้องๆ แบ่งชำระค่าเทอมได้ทั้งปี เพียงกรอกและยื่นแบบฟอร์มพร้อมเอกสารก็ได้รับสิทธิ์ ผู้ปกครองสบายใจ หมดกังวลเรื่องค่าเทอม เพราะแบ่งชำระได้ และน้องๆ ได้เข้าเรียน ม.กรุงเทพ ในสาขาวิชาที่อยากเรียนแน่นอนค่ะ

เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นความประสงค์ขอผ่อนชำระ ได้ที่ http://bulinks.bu.ac.th/installment

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

 

 

1. เป็นผู้สมัครใหม่/นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563
2. เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติอื่น
3. สำหรับผู้สมัครที่ต้องการ กู้ กยศ. กรอ. และต้องการขอแบ่งชำระจะสามารถจ่ายค่าเล่าเรียนได้ ติดต่อแผนกทุนการศึกษา ได้ที่อีเมล : loan@bu.ac.th
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) จ่าย 8,000 บาท
ภาคเรียนที่ 1 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563) ใช้วงเงินกู้จ่ายให้ ผู้สมัครไม่ต้องจ่าย
ภาคเรียนที่ 2 ใช้การผ่อน ชำระ 4 งวด 

โดยใช้เอกสารประกอบ ดังนี้ 
            1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร/นักศึกษา หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้สมัคร/นักศึกษา (กรณีนักศึกษาต่างชาติ)
            2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร/นักศึกษา (เฉพาะนักศึกษาไทย)
            3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอผ่อนชำระ (ผู้อุปการะนักศึกษาไทย)
            4. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอผ่อนชำระ (ผู้อุปการะนักศึกษาไทย)
            5. สำเนาใบแจ้งการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กค.021)
            6. หนังสือยินยอมจากผู้อุปการะนักศึกษาให้ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน (เฉพาะกรณีที่นักศึกษามีอายุไม่เกิน 20 ปีและยังไม่บรรลุนิติภาวะ เป็นผู้ขอผ่อนชำระด้วยตนเอง)   

 

 

1. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)   ยื่นแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 7 กรกฎาคม 2563
2. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563)  ยื่นแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 สิงหาคม 2563
3. นักศึกษา (รหัส 1-63-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563)  ยื่นแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กรกฎาคม 2563
4. ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 – 10 มกราคม 2564
5. นักศึกษา (รหัส 1-63-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (ทุกกลุ่ม) และขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 2/2563  ยื่นแบบฟอร์มได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2563 – 8 ธันวาคม 2563
***หมายเหตุ มหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลายื่นคำร้องและหลักฐาน ได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสม

 

 


1. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอแบ่งชำระค่าลงทะเบียนเรียนให้ยื่นคำร้องโดยกรอกข้อมูลผ่าน Google Form พร้อมส่งหลักฐาน ได้ที่ https://bit.ly/UG-Installment-6311
2. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาจะทราบผลการอนุมัติให้แบ่งชำระค่าลงทะเบียนทันทีภายหลังจากยื่นขอคำร้องขอแบ่งชำระค่าลงทะเบียนเรียนแล้ว (กรณีที่กรอกข้อมูลและยื่นหลักฐานครบถ้วน)
3. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาทำสัญญาขอแบ่งชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับทางมหาวิทยาลัยผ่านทางระบบออนไลน์
4. ผู้สมัครใหม่/นักศึกษาจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในสัญญาขอแบ่งชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของมหาวิทยาลัยผ่านช่องทางการชำระค่าลงทะเบียนเรียน เช่น  การโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือ Application ของธนาคาร,  ATM, Mobile Banking  หรือ iBanking โดยใช้รหัสผู้สมัคร/นักศึกษาและเลขที่อ้างอิงใน “ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กค.021)” สำหรับอ้างอิงการชำระเงิน แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินผ่านทางอีเมลกลับมาที่ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา

 

 


ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563)
สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 2 งวด ดังนี้
 
งวดที่ 1 ผู้สมัครใหม่ต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 50 % ของค่าลงทะเบียนเรียนณ วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 กำหนดนักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด

– ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563)
– นักศึกษา (รหัส 1-63-xx-xxxx-x) ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 8 กรกฎาคม 2563) ขอผ่อนชำระภาคการศึกษาที่ 1/2563 (เปิดเรียนวันที่ 17 สิงหาคม 2563)
– ผู้สมัครใหม่ที่ลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2563

 

นักศึกษาสามารผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียน โดยแบ่งชำระเป็น 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 40 % ของค่าลงทะเบียนเรียน ณ วันที่ทำสัญญาผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 2 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 30 % ของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 3 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียน ไม่น้อยกว่า 20 % ของค่าลงทะเบียนเรียนภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด
งวดที่ 4 นักศึกษาต้องชำระค่าลงทะเบียนเรียนส่วนที่ค้างชำระทั้งหมด ภายในวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด