ข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ สำหรับนักศึกษารุ่นเข้าปี 2563 เรื่อง ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษารุ่นเข้าปีการศึกษาปี 2563 (หลักสูตรไทย)


2020-05-26   36364 อ่านแล้ว

ข้อมูลแจ้งเพื่อทราบ สำหรับนักศึกษารุ่นเข้าปี 2563 (หลักสูตรไทย)
เรื่อง  ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษารุ่นเข้าปีการศึกษาปี 2563 


          เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) ยังไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติ ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของนักศึกษาที่อาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงขอประกาศให้นักศึกษาใหม่ที่จะเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทราบดังนี้

1.    การเปิดภาคเรียน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพเห็นควรให้เลื่อนการเปิดภาคเรียน จากเดิมวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563

2.    การจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลและกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม  โดยหากอนุญาตให้มหาวิทยาลัยเปิดทำการได้ตามปกติ  จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมภายในมหาวิทยาลัย แต่หากไม่สามารถเปิดทำการได้ การจัดการเรียนการสอนจะอยู่ในรูปแบบออนไลน์ หรือทั้งสองรูปแบบผสมผสานกัน  

3.    การปฐมนิเทศนักศึกษ
ในระหว่างวันที่ 22 - 27  มิถุนายน  2563 มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดได้ 
ที่นี่

กดติดตามได้จากช่องทาง
➡️ https://www.facebook.com/bangkokuniversity
➡️ https://www.youtube.com/channel/UCQs9xqjw8MbnTH-4Mjpe2uA


4.    การยื่นความจำนงกรณีขอเลื่อนวันเริ่มต้นศึกษาจากกำหนดการเดิมของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาที่ลงทะเบียนและชำระค่าเล่าเรียนแล้ว แต่ยังไม่ประสงค์จะเริ่มเรียนในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 สามารถขอเลื่อนการเริ่มเรียนเป็นวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 ได้ โดย
      4.1      แจ้งความประสงค์ได้ที่อีเมล student63@bu.ac.th ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 
      4.2   ชำระค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม (ถ้ามี)

5.    หากนักศึกษามีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 094-490-3492-99, 094-490-3500-07, 061-823-0319-22

                                       
                                           ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563