การขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)


2020-03-19   13073 อ่านแล้ว

 

ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ที่ 16/2563

เรื่อง การขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

…………………………………………………..

          ตามที่มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) โดยระงับการเรียนการสอนที่จัดสอนในทั้งสองวิทยาเขต ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ต่างๆ รถรับ-ส่งภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ในทุกพื้นที่ ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 13/2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) นั้น ประกอบกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) มีแนวโน้มที่จะเกิดการระบาดรุนแรงในวงกว้างขึ้นและยืดเยื้อยาวนาน ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และลดการแพร่กระจายการติดเชื้อ ลดการเดินทางผ่านพื้นที่เสี่ยง และลดการจัดหรือการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีคนอยู่ร่วมกันในที่เดียวกันจำนวนมาก และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ฉบับที่3) : การปฏิบัติการของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

          มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ จากเดิมตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มีนาคม 2563 เป็นตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 18 มีนาคม  2563

(อาจารย์เพชร  โอสถานุเคราะห์)
อธิการบดี

 

 

-----------------------------------

 

 

Bangkok University Announcement

No. 16/2020

An Extension of the Designated Period for Teaching and Learning via Online Platforms

during the Situation of the Spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection

 

          With reference to the Bangkok University Announcement No. 14/2020, Measures for COVID-19 Prevention and Control and the suspension of all on-campus teaching and learning during March 14-27, 2020 in order to carry out deep cleaning and disinfection of all buildings, all campus vehicles, including all equipment, furniture and fixtures, as recommended by the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, and to offer online teaching and learning to the students, in accordance with the Bangkok University Announcement No. 13/2020, Guidelines and Recommendations for Teaching-Learning, Evaluation and Assessment during the Situation of the Spread of the Coronavirus Disease (COVID-19) Infection, and as the spread of the disease has been rapidly developing, the University deems it necessary to be prepared for plausible uncertain situations of this health crisis and to  reduce the risk of exposure to the disease by limiting travelling and commuting through high risk areas, restricting and cancelling mass-gathering events and participation, and to follow the recommendations of the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation on Vigilant Measures against the Spread of the Coronavirus Disease (COVID-19) Infection, (No. 3): Interim Guidance for Higher Education Institutions Regarding the Prevention and Control of the Transmission of COVID-19,

 

          Bangkok University deems it appropriate to extend the designated period for teaching and learning via online platforms, from during March 14-27, 2020 to from March 14, 2020 onwards until further notice.

 

          This announcement, issued on March 18, 2020, is for your information.

 

 

Mr. Petch Osathanugrah

President

 

 

-----------------------------------

 

 

曼谷大学公告

2020 年第16号文件

曼谷大学在2019新型冠状病毒(COVID-19)传播期间延长线上教学时间

 

         根据曼谷大学公告的2020 年第14号文件针对曼谷大学在校生预防2019新型冠状病毒(COVID-19)传播的保护措施,从2020314日至27日暂停两个校区的教学,学校根据而泰国卫生部疾病控制中心的疾病预防和防控指南,对校园内外在各个区域使用的校车等各种设备进行清洁和消毒。在此期间学校根据2020年第13号文件针对2019新型冠状病毒(COVID-19)传播情况下提出线上教学的方针、建议以及线上教学的评估方式事宜,目前疫情有爆发趋势造成更广泛的负面影响。为情况做准备并减少感染的传播,降低暴露于疾病的风险,取消集体聚会活动和参与,学校根据高等教育、科学、研究与创新部门已发布的有关2019年冠状病毒病(COVID-19)爆发的措施和监视的公告指南(第3版),以及高等教育机构开展的预防疫病病传播的措施。

          因此,曼谷大学公布要延长使用线上教学模式学习时间。从原定的2020314日至27日,改为从2020314日起直至另行通知。

 

特此通知!

 

Petch Osathanugrah

曼谷大学校长

2020318