Measures for COVID-19 Infection Prevention and Control


2020-03-13   43828 อ่านแล้ว


ประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
ที่ 14/2563
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) 


          มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตรวจพบว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจมีการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรมควบคุมโรคได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้เพื่อดูแลและติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลตรวจยืนยัน
          ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงจำเป็นต้องระงับการเรียนการสอนที่จัดสอนในทั้งสองวิทยาเขต ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ต่างๆ รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ในทุกพื้นที่ ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสำคัญ ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 13/2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)
          อนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีคำสั่งให้นักศึกษาและบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับนักศึกษาคนดังกล่าว ให้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยทางการแพทย์ พร้อมทั้งกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มีนาคม 2563

          สำหรับบุคลากรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับนักศึกษาคนดังกล่าวให้มาปฏิบัติงานตามปกติโดยติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

 

          จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ  ณ  วันที่ 13 มีนาคม  2563

(อาจารย์เพชร   โอสถานุเคราะห์)
อธิการบดี

 

------------------------------------

 

Bangkok University
Announcement No. 14/2020
Measures for COVID-19 Infection Prevention and Control

 

          Bangkok University wishes to inform you that there has been a report of a suspected case of COVID-19 infected patient who is a student of the University. The suspected student is currently being admitted for observation and further screening and treatment, awaiting confirmation, as recommended by the Department of Disease Control, Ministry of Public Health. 
          In order to minimize the risk of exposure to the COVID-19 infection of all students and personnel, Bangkok University hereby suspends all classes at both campuses: City Campus and Main Campus, during March 14-27, 2020, and issues orders and instructions for deep cleaning and disinfection of all buildings, all campus vehicles, including all equipment, furniture and fixtures, as recommended by the Department of Disease Control, Ministry of Public Health. During this period, all teaching-learning shall be administered via available online platforms, in accordance with the Bangkok University Announcement No. 13/2020, Guidelines and Recommendations for Teaching-Learning, Evaluation and Assessment during the Situation of the Spread of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Infection.
          In addition, Bangkok University has recommended students and personnel who have been in close contact with the suspected student to undergo the COVID-19 screening test and necessary medical treatment and observe a 14-day self-isolation, from March 14-27, 2020.

          Other personnel who have not been in contact with the suspected student are to report to work as normal and to follow instructions of the University, via further announcements in due time.

  

          This announcement, issued on March 13, 2020, is for your information.

Mr. Petch Osathanugrah
President

 

------------------------------------

 

曼谷大学公告
2020 年第14号文件
针对曼谷大学在校生关于预防2019新型冠状病毒(COVID-19)
传播的保护措施

 

          曼谷大学现已发现有一名疑似病例2019年的冠状病毒(COVID-19)的学生,该生已由泰国卫生部疾病控制中心接管照料,并根据医疗程序对其症状进行监测。目前正在等待确诊。因此,为了防止疫情传播,阻止学生和教职工感染风险。
          因此,曼谷大学公布暂停两个校区的教学,从2020年3月14日至27日,学校根据而泰国卫生部疾病控制中心的疾病预防和防控指南,对校园内外在各个区域使用的校车等各种设备进行清洁和消毒。曼谷大学向各位学生和教职工表示深切的关怀,因此学校根据2020年第13号文件 针对2019新型冠状病毒(COVID-19)传播情况下提出线上教学的方针、建议以及线上教学的评估方式。
          此外,曼谷大学已下令与该学生密切相关的学生和教职工必须接受医学确诊过程,并于2020年3月14日至27日隔离以监察症状14天。

          对于与该学生没有密切关系的人员,请按照大学的通知照常工作

 

特此通知!

Petch Osathanugrah
曼谷大学校长