อาจารย์นักออกแบบกราฟิกต่อยอดงานวิจัยสู่งานสร้างสรรค์ร่วมโชว์ผลงานในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SAMIC 2019


2019-07-10   1535 อ่านแล้ว

 

 

         ผศ.ดร.พรรณี  วิรุณานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมแสดงผลงานสร้างสรรค์ ในนิทรรศการระดับนานาชาติ SAMIC ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมวิชาการ The 6th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2019

 

 

        ผลงานชื่อ “ Experimental Book Design Project based on Thai Flowers written in the Tale of Khun Chang Khun Phaen which graphically inspired by the Lai Thai Pattern of Traditional Intricate Paper Cutting Techniques of Songkhla at the Southern of Thailand “

        โดยผลงานสร้างสรรค์ดังกล่าวเป็นการต่อยอดมาจากโครงการค้นคว้าวิจัยเรื่อง “งานตอกกระดาษพื้นบ้านภาคใต้: โครงการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สาขางานช่างฝีมือดั้งเดิม ประเภทงานศิลปกรรมพื้นบ้าน (จังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช)” โดยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ทั้งนี้ผลงานจัดแสดงที่ G23 Art Gallery มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ