ถอดบทเรียนขุนเดช เดอะ มิวสิคัล


2019-03-25   1053 อ่านแล้ว

 

สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ จัดเสวนา ถอดบทเรียนขุนเดช เดอะ มิวสิคัล และบ้าน วัด โรงเรียน ความเข้มแข็งจากชุมชนสู่ประเทศ

เพื่อต้องการสร้างมาตรฐานแนวทางวิชาชีพและการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยศาสตร์การละคร จึงได้ริเริ่มโครงการจัดสร้างละคร โดยผสมผสาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้ากับศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น บูรณาการกับทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรรัฐและเอกชนในพื้นที่ สร้างความเข้มแข็งในชุมชน

โดยศึกษาและพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ซึ่งหลอมรวมกับศิลปะสมัยใหม่เข้ากับศิลปวัฒนธรรมอันเป็นวัตถุดิบของชุมชนนั้น และได้นำร่องด้วยการแสดง

เรื่อง ขุนเดช เดอะ มิวสิคัล โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดงาน

ณ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์