คณะบริหารธุรกิจเตรียมความพร้อมทักษะมืออาชีพ


2019-03-25   312 อ่านแล้ว

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทักษะมืออาชีพสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการทำงาน และฝึกงานกับบริษัทชั้นนำ

ในเครือบริษัทของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่มีมากกว่า 138 บริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ

เกี่ยวกับข้อมูลของกลุ่มในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ทักษะและความสามารถที่องค์กรชั้นนำต้องการ การเตรียมความพร้อม

ก่อนก้าวสู่โลกของการทำงาน การเตรียมตัวสมัครงาน พร้อมกิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมและบุคลิกภาพให้แก่นักศึกษา โดยมี ดร.ไกรฤกษ์  ปิ่นแก้ว

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในการกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมปองทิพย์ 1 อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์