คณะสถาปัตย์ฯ รวมพลัง TIJ ตั้งต้นดีผ่านโครงการ “Restart Academy”


2023-10-31   216 อ่านแล้ว

 

 

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) (TIJ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาทั้งทางด้านการบริหารจัดการ และด้านหลักสูตร ตลอดจนการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และการปฎิบัติงานเพื่อให้บัณฑิตมีความพร้อม ที่จะไปปฏิบัติงานจริงได้ทันทีเมื่อสำเร็จการศึกษา พร้อมส่งเสริมผลิตผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่ช่วยแก้ปัญหา และตอบโจทย์สถานการณ์จริงในปัจจุบันและอนาคต และร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสและเวที ในการพัฒนาทั้งความรู้และประสบการณ์ ด้านการศึกษาและวิชาชีพ ให้สามารถนำมาต่อยอดและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งในสถาบันการศึกษา และภาคธุรกิจ

 

 

        ในความร่วมมือนี้เริ่มต้นดำเนินโครงการทดลอง (sandbox) “โรงเรียนตั้งต้นดี” หรือ “Restart Academy” ภายใต้กรอบแนวคิด ตั้งต้นดี มีงานทำ ไม่กระทำผิดซ้ำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพและพัฒนาทักษะด้านจิตใจและสังคมสำหรับผู้ที่พ้นโทษจากเรือนจำและผู้พักโทษอยู่ระหว่างการคุมประพฤติ เพื่อให้มีอาชีพสุจริตและเริ่มต้นใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสร้างการยอมรับผู้ที่เคยก้าวพลาดในสังคม

 

 

        โครงการศึกษาและออกแบบพื้นที่ทดลองเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการทำผมและการนวดสำหรับผู้ก้าวพลาด ภายใต้โรงเรียนตั้งต้นดี เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำการออกแบบจากโจทย์จริง แลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในสายงานตรง และได้รับประสบการณ์จากการดูงานและการทำงานจริงตั้งแต่เรียน ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพให้กับนักศึกษาและอาจารย์ที่ร่วมปฎิบัติงาน โครงการความร่วมมือดังกล่าวนี้ยังประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่ายในการร่วมกันสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การผลิตผลงานออกแบบสร้างสรรค์บนฐานข้อมูลจริง การสร้างประสบการณ์ความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา และที่สำคัญยังช่วยสนับสนุนให้เกิดบุคคลกรที่มีคุณภาพให้กับชุมชนและสังคม