ครีเอทแฟชั่นโชว์ผ่านฝีมือเด็กศิลปกรรมฯ ใน Bangkok International Fashion Week 2023


2023-10-27   1315 อ่านแล้ว

 

 

        ภาควิชาการออกแบบแฟชั่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด จัดงานแฟชั่นโชว์ BANGKOK INTERNATIONAL FASHION WEEK 2023  ณ Fashion Visionary Stage @ Atrium 1, M Floor, Siam Center ในวันที่ 5 ตุลาคม 2566 กิจกรรมในรูปแบบ Ecosystems เน้นการเรียนรู้จากผู้ประกอบการจริง โดยเชิญดีไซเนอร์แนวหน้าของประเทศไทยและสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านการออกแบบแฟชั่นจากทั่วประเทศ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม

 

 

        โดยภาควิชาฯ ได้นําผลงานการออกแบบในรายวิชา FD 363 Fashion Design and Innovation ปีการศึกษา 2565 จํานวน 18 ผลงาน และชุดผ้าไทย 2 ชุดภายใต้โครงการยกระดับผ้าทออีสานสู่สากล THAILAND ESAN FABRIC ELEGANCE 2023 ที่สร้างสรรค์โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จํานวน 1 ทีม ที่ต้องการสนับสนุนผ้าไทย โดยมี อ.สรพงษ์ งิ้วทอง เป็นที่ปรึกษาการทำชุด และ ชุดเปิดงานสำหรับ TIKTOK อีก 1 ทีม รวมชุดเข้าร่วมเดินแฟชั่นโชว์ทั้งหมด 21 ชุด เข้าร่วมจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ภายใต้แนวความคิด “Transcending Matter: Exploring Uncharted Frontiers in Fashion Design & Innovation” ทั้งนี้ นักศึกษาฯ ในรายวิชา FD 393 Fashion Design Specialization II มีโอกาสได้ลงพื้นที่ทำงานจริงกับทีมผู้จัดงานแฟชั่นโชว์ในครั้งนี้ ในการจัดทำ styling ให้กับทุกลุคในโชว์ดังกล่าว โดยมี ผศ.ดร. ธโนทัย มงคลสินธุ์ เป็นอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชาและผู้รับผิดชอบกิจกรรมดังกล่าว