BUHTM ประสานความร่วมมือ BATC ติดปีกเติมฝันพัฒนานักศึกษา


2023-10-05   365 อ่านแล้ว

 

        คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ บริษัท บางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีอาจารย์เจิมสุดา  มานะกุล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว และกัปตันนนทพร  มัณฑจิตร กรรมการบริษัทบางกอกแอร์ เอวิเอชั่น เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด เป็นผู้ลงนาม พร้อมทั้ง อาจารย์ณัฐพร  ชื่นสุวรรณ์ หัวหน้าภาควิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน และคุณอณิญญา  เนตรประไพ กรรมการบริษัท ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

        ความร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมกันพัฒนาและผลิตนักศึกษาให้มีทักษะเพียบพร้อมในการเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินอย่างมืออาชีพ ผ่านการฝึกงาน การฝึกอบรม และกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ให้พร้อมติดปีกทะยานสู่ความสำเร็จ