Tisco Road Show แชร์ให้รู้ก่อนลงสนามวิชาชีพจริง


2023-09-29   156 อ่านแล้ว

 

       

        คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน และหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุนได้รับเกียรติจาก บริษัท ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ในการจัดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเส้นทางอาชีพสาขาการเงินและการลงทุน และสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเส้นทางการทำงาน และประสบการณ์ในการทำงานแต่ละสายงาน พร้อมทั้งมีการเสวนาเกี่ยวกับสถานการณ์ในการลงทุนในปัจจุบัน โดยมีวิทยากรจาก 6 ฝ่ายหลักขององค์กรมาร่วมถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

 

 

คุณอภิชาติ โกวสุจริตกุล Assistant Head of Human Resource Management

คุณณัฐกฤติ เหล่าทวีทรัพย์ Head of Wealth Advisory

คุณธนเศรษฐ รุ่งเรืองวิชกุล Senior Personal Banking 

คุณอิทธิเชษฐ์ วงศ์สวัสดิ์ Deputy Head of Private Client Group / TISCO Securities

คุณกุสุมา ปฐมศรีเมฆ Head of Bancasurance & Telemarketing Channel

คุณวรพจน์ ถิรการุณ Head of Retail Service & Support / TISCO Bank

 

        ทางคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ขอขอบคุณ บริษัท ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ในโอกาสต่อไป