BUECON X Finansia HERO จัดแข่งเทรดหุ้นจำลอง Season 3


2023-09-22   306 อ่านแล้ว

 

       

        คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ร่วมกับ Finansia HERO จัดโครงการแข่งขันเทรดหุ้นจำลอง HERO Stock Learning @ BU Season 3 การแข่งขันโชว์ศักยภาพและความรู้ด้านการลงทุนเทรดหุ้นจำลองผ่านแอปพลิเคชัน โดยในพิธีเปิดโครงการได้จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ HERO Stock Learning ครั้งที่ 1 ได้รับเกียรติจาก คุณนุสรา รุนเจริญ กรรมการบริหาร บริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมวิทยากรร่วมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษาให้พร้อมเข้าสู่การแข่งขัน

 

 

        นอกจากนี้ภายในงานมี รศ.ดร.ศุภเจตน์ จันทร์สาส์น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กาญจนา ส่งวัฒนา คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ดร.พัฒนพล เหรียญโมรา คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ดร.สุมณี  ศุภกรโกสัย รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน ดร.วิษุวรรต ชูจันทร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน และ ดร.รพีสร เฟื่องเกษม หัวหน้าภาควิชาการเงิน เข้าร่วมเปิดโครงการในครั้งนี้

 

 

สมัครแข่งขันและดูรายละเอียดเพิ่มเติม: