BUFAB จับมือ CPAC เปิดโลกนวัตกรรมการออกแบบแห่งอนาคต


2023-09-15   1189 อ่านแล้ว

 

         คณะศิลปกรรมศาสตร์ (FAB) ร่วมมือ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) ธุรกิจซีเมนต์ ในเครือซีเมนต์ไทย จัดกิจกรรม Project Based Learning กิจกรรมนอกหลักสูตร (Extra Curriculum) ที่ร่วมกันแจกโจทย์จริงให้กับนักศึกษา และคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น นำไปพัฒนาเป็นงานผลิตจริง พร้อมจัดงานสัมมนาให้ความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จาก CPAC

 

 

        โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ พัฒนาการออกแบบตัวละครและสนับสนุนด้านการพิมพ์ในรูปแบบสามมิติที่เรียกว่า CPAC 3D PRINTING SOLUTION (งานพิมพ์คอนกรีต) เป็นนวัตกรรมการออกแบบแห่งอนาคตที่เป็นมิตรกับโลก และเปิดโอกาสพัฒนาผลงานการประกวดร่วมกับ CPAC เพื่อนำไปพิมพ์ตัวละคร 3 มิติ จากคอนกรีตได้จริง

 

 

        กิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา CDD394 Character Design โดยมีผศ.แทน  พิธิยานุวัฒน์ รองคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์, อาจารย์พชร  วงษ์ถ้วยทอง, ดร.ธัญพลอย  นุตเกษม, ผศ.พิมพ์จิต  ตปนียะ, อาจารย์นันทรัฐ  แก้วรัตนะอัมพร และอาจารย์พัชรศุภางค์  ชูโต อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นอาจารย์ผู้ดูแลกิจกรรม