อาจารย์ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ รับรางวัลผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ


2023-08-18   322 อ่านแล้ว

 

        ดร.ธนกฤต  วงศ์มหาเศรษฐ์ รางวัลประเภทบทความระดับดีเยี่ยม เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการสืบทอดธุรกิจครอบครัวของกลุ่มทายาทธุรกิจรุ่นสอง ประเภทธุรกิจค้าปลีกแบบดั่งเดิม จังหวัดเชียงราย จากการประชุมวิชาการระดับชาติ“นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ”

 

 

        อาจารย์ธนพล  ทัพมงคล รางวัลประเภทการนำเสนอระดับดีเยี่ยม เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างประชากรเจนเนอเรชั่นต่างๆ ในประเทศไทยกับการเป็นผู้ประกอบการระดับนานาชาติ จากการประชุมวิชาการระดับชาติ“นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ”

 

 

        อาจารย์พงศ์ปณต  ศรีกรการ รางวัลประเภทบทความระดับดีเด่น เรื่อง เปลี่ยนก่อนหรือโดนบังคับให้ต้องเปลี่ยน : แนวทางการศึกษาเพื่อการปฏิบัติการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อความยั่งยืน จากการประชุมวิชาการระดับชาติ“นอร์ทเทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2565 “นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ”

 

 

        Mr. Zongliang  Qiu นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA-EP ร่วมกับ ดร.เพ็ญจิรา  คันธวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีมาก สาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง Factors Positively Affecting Decision to Rent the Condominium of Chinese Tenants at Rama 9 Street, Huai Khwang District, Bangkok, Thailand จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษา ครั้งที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

        Miss Yi  Tingzhu นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA-EP ร่วมกับ ดร.เพ็ญจิรา  คันธวงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลการนำเสนอบทความวิจัยดีมาก สาขาบริหารธุรกิจ เรื่อง Factors Positively Affecting Customer Satisfaction of Line Man Food Delivery’s Customers in Bangkok จากการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านอิสลามศึกษาและการศึกษา ครั้งที่ 5 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

 

        นางสาวซิวฉวิน  ซ่ง นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร MBA ร่วมกับ ดร.นิตนา  ฐานิตธนกร อาจารย์ที่ปรึกษา รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย ระดับดีเด่น (Best Oral Presentation Award) เรื่อง การรับรู้คุณค่า ความไว้วางใจในโซเซียลคอมเมิร์ซ และพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อสินค้าออนไลน์ซ้ำผ่านแอปพลิเคชันติ๊กต็อกของผู้บริโภคในมลฑลยูนนาน ประเทศจีน จากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10 สหวิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2566