คณะบัญชี จับมือ DBD สร้างนักบัญชีรุ่นใหม่ พร้อมลุย AEC


2023-05-22   141 อ่านแล้ว

 

        คณะบัญชี ลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) บริษัท Ecosystem ระดับประเทศ เพื่อร่วมกันพัฒนานักบัญชีรุ่นใหม่ที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในประเทศต่างๆ ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ได้

        การร่วมมือกันในครั้งนี้เกิดเป็นโครงการ “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” ขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อบ่มเพาะ Professional Skills ให้กับนักศึกษาคณะบัญชีชั้นปีที่ 3 - 4 ที่กำลังจะเรียนจบให้ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการเป็นนักบัญชีมืออาชีพที่มีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวิชาชีพ สร้างรายได้ให้ตนเองได้อย่างยั่งยืน

 

 

        โดยแบ่งจัดเป็นกิจกรรม 2 รูปแบบ คือ กิจกรรมอบรมหลักสูตร “สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants)” ผ่านระบบ E-Learning และกิจกรรมอบรมจากวิทยากร โดยได้รับเกียรติจากนางสาวภาสิน  จันทรโมล นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อบรมหลักสูตรเรื่อง “Update ทิศทาง TFRS และ TFRS for NPAEs”, นางสาวลฎาภา พรมชายขาวและนางสาวปาณิสรา  เพชรนอก กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อบรมหลักสูตรเรื่อง ทดสอบโดยระบบ e-testing โดยนักศึกษาจะได้รับวุฒิบัตรหลังจากเข้าอบรมและมีผลการสอบผ่านทั้ง 2 หลักสูตร