BUI จับมือ บ้านปู Up Level พัฒนาหลักสูตรให้แก่นักศึกษา


2023-05-18   287 อ่านแล้ว

 

        วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมลงนามสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) กับ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) (Banpu Public Company Limited) โดยมี ผศ.ดร.ดวงธิดา  นันทาภิรัตน์ คณบดีหลักสูตรนานาชาติ และคุณสมฤดี  ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมกันพัฒนากิจกรรมวิชาการและวิชาชีพของหลักสูตรฯ ด้านการวิจัยและการออกแบบ UX UI การออกแบบ Application และการออกแบบสื่อสารด้านดิจิทัล การเรียนการสอน  การฝึกอบรม รวมถึงโอกาสทางการฝึกงานและการได้งานทำของนักศึกษาต่อไป โดยมีผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีสายวิชาการ, ดร.สมใจ  สิริตระการกิจ รองคณบดีหลักสูตรนานาชาติและวิทยาลัยนานาชาติ และรศ.ดร.ทักษิณา  พิพิธกุล หัวหน้าสาขาสื่อดิจิทัลและการออกแบบ หลักสูตรนานาชาติ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)