เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สามมิติลอยตัว ตอบโจทย์การใช้งานจริง


2023-05-10   633 อ่านแล้ว

 

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัทผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าระดับมืออาชีพ จัดโครงการประกวดออกแบบโคมไฟสามมิติลอยตัว ในรายวิชา ADF 104 Principle of Design II ที่มุ่งเน้นการกระจายแสงของหลอดไฟสีเหลือง ขนาด 9W เป็นสินค้ารูปแบบ Lifestyle ในชีวิตประจำวันหรือใช้เพื่อสันทนาการภายนอก เช่น กิจกรรมเดินป่าท่องเที่ยวสังสรรค์ เพื่อเป็นการเปิดตลาดใหม่ให้ผลิตภัณฑ์หลอดไฟไล่ยุง สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน พร้อมกับการทำตลาดออนไลน์และที่สำคัญสามารถพัฒนาไปสู่ Hero Product ได้ในอนาคต โดยมี ผศ.แทน  พิธิยานุวัฒน์ รองคณบดีคณะคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาโครงการและอาจารย์พัชรศุภางค์  ชูโต เป็นหัวหน้าโครงการ

 

 

นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 นางสาวจิตสุภา  สอนโส คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 1 รับทุนการศึกษา 9,000 บาท 

รางวัลที่ 2 นายมานะ  พ่อคำจันทร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 1 รับทุนการศึกษา 6,000 บาท 

รางวัลที่ 3 นางสาววรัชยา  แซ่เฮ็ง คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 1 รับทุนการศึกษา 4,000 บาท

 

 

รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 2,000 บาท 

นายสันติสุข  สุขคำมี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 1 

นางสาวกมลพรรณ  นาต๊ะ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 1

นางสาวณฎา  บุตรพา คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 1

นางสาวภัคจิรา  อุส่าห์ดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 1

 

 

รางวัลสร้างสรรค์แปลกใหม่ รับทุนการศึกษา 2,000 บาท 

นางสาวชัญญ่า  โชคคลังธนกุล คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 1 

นางสาวเกตน์สิรี  รัตนากรพิพัฒน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 1 

 

 

        คณะศิลปกรรมศาสตร์ สนับสนุนการทำกิจกรรมร่วมกับองค์กรภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การเรียนรู้จากการทำงานจริง สร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน สู่การขยายองค์ความรู้ประยุกต์มุมมองด้านการออกแบบสู่โจทย์การออกแบบเชิงพาณิชย์