คณะมนุษย์ฯ จัดอบรม Certified Liaison Program ปูเส้นทางสู่ผู้ประสานงานการประชุม


2023-04-25   248 อ่านแล้ว

 

        ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (สสปน.) จัดโครงการ "การอบรมระยะสั้นหลักสูตรผู้ประสานงานสำหรับการประชุมระดับนานาชาติอย่างเป็นทางการ (Certified Liaison Program)" เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านพิธีการ แบบแผน และมารยาทสากล รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการประสานงานระหว่างประเทศหรือองค์กร (Liaison) โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ให้ความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 -4

 

 

        คุณอธิวัฒน์  แสงแก้ว วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ให้ความรู้ภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับผู้ประสานงานมืออาชีพในงานประชุมระดับนานาชาติ

 

 

        คุณพันธจักร  ว่องปรีชา อดีตนักการทูตและผู้เชี่ยวชาญด้านพิธีการ ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาการในการประชุมระดับนานาชาติ Protocol from A-Z

 

 

        คุณชาติชาย  เทพแปง ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการต้อนรับดูแลนักเดินทางเชิงธุรกิจและระดับ VIP ที่สนามบินในงานระดับนานาชาติ 

 

 

        นอกจากนี้เปิดเวทีให้นักศึกษาร่วมเสวนาในหัวข้อ “วิชาชีพผู้ประสานงานในการประชุมระดับนานาชาติ” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ร่วมกันและสร้างโอกาสฝึกงานในอนาคต โดยผู้ผ่านการอบรมได้รับ Certificate ที่สามารถนำไปใช้ทำงาน Liaison ระดับนานาชาติ จัดขึ้น ณ ห้อง The Banquet อาคาร Tourism Tower มหาวิทยาลัยกรุงเทพ Main Campus