คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน

Facilities

คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน — ห้องปฏิบัติการ — ยูสโตร์
ยูสโตร์
บริษัทขายผลิตภัณฑ์ Apple คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์ต่างๆ

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ
ใช้บริการฟรี
สถานที่ตั้ง
บริเวณข้างอาคาร A6
เวลาเปิดให้บริการ

การสมัครเรียน
คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที