About BU

Alumni

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย — ศิษย์เก่า — คุณศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก
คุณศิริวัฒน์ คำสิงห์นอก
- ผู้พิพากษาประจำศาล ศาลแพ่ง
คณะนิติศาสตร์

สอบความเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 70 สอบไล่ได้ลำดับที่ 1 (เกียรตินิยม)

นิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเอกชนคนแรกซึ่งได้สอบไล่ได้อันดับที่ เกียรตินิยม

ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 76

สอบได้อัยการผู้ช่วยรุ่น 62 (สนามเล็ก) ประจำปี 2564

สอบได้ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น 76 สนามใหญ่ ประจำปี 2564รู้ขั้นเนติบัณฑิตได้เป็นลำดับที่ 1 ในสมัยที่ 70 และได้รับเกียรตินิยมเป็นคนที่ 5 ของประเทศไทย (บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเอกชนคนแรก)

แชร์บทความนี้