School of Information Technology and Innovation

Alumni

School of Information Technology and Innovation — Alumni — ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์
ดร.ธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์
Bangkok Commercial Asset Management Public Company Limited - รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
School of Information Technology and Innovation

วิทยากรพิเศษ

ทําโครงการบ่มเพาะนักศึกษา

รับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา สร้างโอกาสการได้งานทําและมีรายได้ระหว่างเรียน

Share