FAQs

คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อย

สำหรับหลักสูตรนานาชาติจีน ผู้สมัครต้องเข้าวัดระดับความรู้ภาษาจีน เพื่อวัดระดับในการเรียนวิชาปรับพื้นฐาน 
ข้อสอบเป็นแบบปรนัย จำนวน 50 ข้อ ใช้เวลาทำ 1 ชั่วโมงค่ะ  
ยกเว้น * ผู้ที่มีคะแนน HSKระดับ 3 ขึ้นไป (ผลสอบไม่เกิน 2 ปี) ไม่ต้องทดสอบวัดระดับความรู้ด้านภาษา และไม่ต้องเรียนปรับพื้นฐาน