About BU

Partner

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย — พันธมิตร — บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ความร่วมมือภายในประเทศ
MOU
ร่วมมือกับ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ผศ.ดร.อรรยา  สิงห์สงบ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และดร.ถิรพล  วงศ์สอาดสกุล คณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม พร้อมด้วย คุณวีรภัทร  กีรติวุฒิกุล ผู้จัดการฝ่ายบุคคล และคุณอัลเลน ซู ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์เกม บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม กับ บริษัทการีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อให้ความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ในทางปฏิบัติให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร ดร.เจริญ  คันธวงศ์

 

แชร์บทความนี้