About BU

Executives / Faculty Members

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย — สภามหาวิทยาลัย — ดร.มัทนา สานติวัตร
ดร.มัทนา สานติวัตร
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
– รองประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศไทย) – กรรมการบริหารสมาคมติดตามการพัฒนาสตรีในประเทศไทย – กรรมการผู้ประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) – อดีตนายกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
แชร์บทความนี้