About BU

Executives / Faculty Members

เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย — สภามหาวิทยาลัย — ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายกสภามหาวิทยาลัย
– ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน) – ประธานกรรมการโครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา กระทรวงยุติธรรม – กรรมการสภาที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา – กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
แชร์บทความนี้