ประวัติ ม.กรุงเทพ

ประวัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ อยู่ภายใต้การสนับสนุนของ “มูลนิธิมหาวิทยาลัยกรุงเทพ” โดยได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2505 เป็นต้นมา ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของอาจารย์สุรัตน์และอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ที่ต้องการก่อตั้งสถาบันการศึกษาของเอกชนที่ไม่หวังค้ากำไร (Non-Profit)

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมความรู้อันจะพัฒนาบัณฑิตยุคใหม่ให้มีคุณภาพพร้อมด้วยความรู้ทางด้านวิชาการและทักษะในการปฏิบัติซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไปในอนาคต มหาวิทยาลัยได้จัดการศึกษาโดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ประกอบในการเรียนการสอน รวมทั้งได้ค้นคว้าทฤษฎีและแนวทางปฏิบัติใหม่ ๆ ที่เหมาะสม เพื่อสอดแทรกในวิชาเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้รับประโยชน์จากการเรียนอย่างเต็มที่ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติได้จริงในชีวิตการทำงาน ความพร้อมของเทคโนโลยีและสื่อการเรียนการสอนที่สมบูรณ์แบบในทุก ๆ ด้าน ผนวกกับศักยภาพของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศส่งผลให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่คงความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ทั้งยังเป็นแหล่งสั่งสมองค์ความรู้จากการค้นคว้าวิจัยวิทยาการสาขาต่าง ๆ

ความเป็นมาของสถาบัน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2505 โดยมีอาจารย์สุรัตน์ และอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ เป็นผู้ก่อตั้ง เดิมชื่อว่า “โรงเรียนไทยเทคนิค” ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยไทยเทคนิค” และเพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดสอนระดับปริญญาตรี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยกรุงเทพ” (Bangkok College) ในปี พ.ศ. 2508 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2527 ทบวงมหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยกรุงเทพ” (Bangkok University) โดยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไม่มุ่งหวังกำไร

ปรัชญา

บัณฑิตต้องมีความรู้คู่ความดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการที่สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก และดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมุ่งพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นผู้นำเชิงสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่เป็นมืออาชีพด้านวิชาการ และทักษะในทางปฏิบัติด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งเป็นสถาบันในระดับสากลที่เป็นศูนย์รวมการวิจัย ซึ่งมุ่งสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

วิสัยทัศน์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสถาบันการศึกษาสร้างสรรค์ มีคุณภาพ และเป็นผู้นำ

พันธกิจ

 1. พัฒนามหาวิทยาลัยกรุงเทพให้เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เป็นผู้นำในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยและมีความยั่งยืน (รวมทั้งปฏิบัติตามบทบาทพื้นฐานของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ด้านบริการทางวิชาการแก่สังคม และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม)
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการซึ่งสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรและสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

ค่านิยม (BU Core Values)

ค่านิยมของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Embed a ‘CREATIVE’ Culture) ประกอบด้วย

C = Creativity (ความคิดสร้างสรรค์)
R = Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม)
E = Excellence (คุณภาพและความเป็นมืออาชีพ)
A = Agility (ความพร้อมในการปรับตัวตามสถานการณ์)
T = Trust (การยึดมั่นในความซื่อตรง)
I = Internationalization (ความเป็นสากล)
V = Vision (การมองการณ์ไกล)
E = Entrepreneurial Spirit (การมีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ)

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศที่สรรค์สร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและคุณธรรม
 2. เพื่อเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สร้างบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ มีความพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเหมาะสม และมีความสามารถแข่งขันในระดับสากล
 3. เพื่อเป็นสถาบันค้นคว้าวิจัยสรรพวิทยาการอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
 4. เพื่อเป็นแหล่งรวมนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้ที่จะยังประโยชน์แก่สังคม
 5. เพื่อเป็นสถาบันที่ปลูกฝังความรักชาติ ความเป็นประชาธิปไตย และสำนึกในความเป็นไทย

อัตลักษณ์

มีความคิดสร้างสรรค์ มีจิตวิญญาณผู้ประกอบการ มีความเป็นสากล

เอกลักษณ์

สภาพแวดล้อมการจัดการศึกษาที่สร้างสรรค์

สถานที่ตั้งและอาคารสถานที่

มหาวิทยาลัยกรุงเทพประกอบด้วย 2 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตกล้วยน้ำไทและวิทยาเขตรังสิต มีวิสัยทัศน์มุ่งมั่นพัฒนาทรัพยากรด้านอาคารสถานที่ทั้งสองวิทยาเขตนี้ให้เป็นมหาวิทยาลัยน่าอยู่ (Livable University)

มีการจัดภูมิทัศน์ที่ร่มรื่น สวยงาม มีพรรณไม้นานาชนิด มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ใช้ และจัดสรรพื้นที่ใช้สอยต่อการจัดกิจกรรมหลายประเภท

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 119 ซอยสุขุมวิท 40 (บ้านกล้วยน้ำไท) ถนนพระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 26 ไร่ 3 งาน 89 ตารางวา เป็นสถานที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคพิเศษทุกคณะ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด้วยอาคารเรียนและสำนักงานรวม 17 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 67,035 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารเรียน 7 อาคาร โรงอาหารและห้องสมุด 1 อาคาร อาคารอื่นๆ จำนวน 9 อาคาร แบ่งเป็นห้องบรรยาย 52 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 4,982 ตารางเมตร ห้องปฏิบัติการ 30 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 2,576 ตารางเมตร เช่น

อาคารเรียนและสำนักงานต่างๆ สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ หอประชุม ศูนย์อเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ ศูนย์รับสมัครและบริการข้อมูล สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น

ห้องประชุมและห้องสัมมนา 38 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 3,090 ตารางเมตร ห้องฝ่ายบริหารและห้องทำงานผู้สอน จำนวน 93 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 7,447 ตารางเมตร ห้องรับรอง ห้องพักผ่อนนักศึกษา และห้องอื่นๆ จำนวน 90 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 5,776 ตารางเมตร

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมีอาคารชุดวอเตอร์ฟอร์ด จำนวน 9 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละห้องประมาณ 58.66–68.78 ตารางเมตร โครงการลุมพินี เพลส พระราม 4 กล้วยน้ำไท จำนวน 24 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละห้องประมาณ 28.9–35 ตารางเมตร โครงการเดอะลิงค์ จำนวน 28 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละห้องประมาณ 30.82-54.3 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสถานที่พักรับรองอาจารย์พิเศษหรือแขกชาวต่างชาติ อีกทั้งยังมีเวทีการแสดงกลางแจ้ง และลานพักผ่อนต่างๆ เป็นต้น

วิทยาเขตรังสิต

ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ 441 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา เป็นสถานที่ดำเนินการเรียนการสอนของนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ของทุกคณะ และนักศึกษาทุกชั้นปีของคณะบัญชี คณะบริหารธุรกิจ คณะนิเทศศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว คณะเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการและคณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ แบ่งพื้นที่เป็นโซน A-D ประกอบด้วยอาคาร 47 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยอาคารรวม 150,625 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคารเรียน 11 อาคาร อาคารปฏิบัติการ 6 อาคาร โรงอาหาร 4 อาคาร และอาคารอื่นๆ 26 อาคาร แบ่งเป็นห้องบรรยาย 137 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 17,313 ตารางเมตร ห้องปฏิบัติการ 220 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 22,892 ตารางเมตร เช่น โซน A มีอาคาร BU Diamond อาคาร Tourism Tower อาคารเรียน อาคาร Imagine Village อาคารบริการ และศูนย์กิจกรรมนักศึกษา (SAC) โซน B มีอาคารเรียนและอาคารฝึกงานของคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาคารฝึกงานของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ คลังพัสดุ ศูนย์ดูแลบุตรบุคลากร บ้านพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ โซน C มีอาคารศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและประชาสัมพันธ์

พิพิธภัณฑ์สถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาคารหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ Center for Cinematic and Digital Arts และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และโซน D มีอาคารศูนย์กีฬาสุรี บูรณธนิต โรงฝึกซ้อมมวย อาคารรับรองและอัฒจันทร์สนามเทนนิส และโรงเพาะชำ เป็นต้น ห้องประชุมและห้องสัมมนา 41 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 5,107 ตารางเมตร ห้องฝ่ายบริหารและห้องทำงานผู้สอน จำนวน 77 ห้องมีพื้นที่ใช้สอย 11,299 ตารางเมตร ห้องพักผ่อนนักศึกษา และห้องอื่นๆ จำนวน 121 ห้อง มีพื้นที่ใช้สอย 9,573 ตารางเมตร และโครงการ Imagine Village มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 13,671 ตารางเมตร วิทยาเขตรังสิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO14001 ทั้งระบบจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทั้งระบบ

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีสนามฟุตบอล สนามกีฬากลางแจ้ง ศาลาที่พักรอบมหาวิทยาลัย ร้านค้าย่อย สวนวรรณคดี สวนพันธุ์ไม้ประจำสถาบันฯ สวนสุขภาพ ลานจอดรถ 1-7 ความจุ 1,048 คัน เป็นต้น

การปรับปรุงอาคารและสถานที่

วิทยาเขตกล้วยน้ำไท มีโครงการปรับปรุงอาคาร ดังนี้

 • อาคาร 1 ชั้น 2 ปรับปรุงห้องเรียน 125 เป็น หน่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์วิชาการ พื้นที่ 100 ตารางเมตร
 • อาคาร 8 ชั้น 4 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ 841 เป็น ห้องพักอาจารย์ SEM พื้นที่ 245 ตารางเมตร
 • อาคาร 9 ชั้น 8 ปรับปรุงห้องเรียน พื้นที่ 579 ตารางเมตร
 • อาคาร 9 ชั้น 11 ปรับปรุงห้องประชุม เป็นห้องรองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พื้นที่ 28 ตารางเมตร

วิทยาเขตรังสิต มีโครงการปรับปรุงอาคาร ดังนี้

 • อาคาร A4 ชั้น 2 ปรับปรุงศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี A4-203 พื้นที่ 127 ตารางเมตร
 • อาคาร A7 ชั้น 1 ปรับปรุงห้องเรียน A7-108 เป็น ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง A7-108 พื้นที่ 125 ตารางเมตร
 • อาคาร A7 ชั้น 1 ปรับปรุงโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ (CEMP) A7-109 เป็น ห้องเรียน A7-109 พื้นที่ 130 ตารางเมตร
 • อาคาร A7 ชั้น 1 ปรับปรุงห้องเรียน A7-110 เป็นห้องพักอาจารย์คณะนิติศาสตร์ A7-110 พื้นที่ 166 ตารางเมตร
 • อาคาร A7 ชั้น 1 ปรับปรุงห้องเรียน A7-111 – A7-112 เป็นห้องพักอาจารย์คณะบัญชี A7-111 พื้นที่ 166 ตารางเมตร
 • อาคาร A7 ชั้น 2 ปรับปรุงห้องพักอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ A7-204 เป็นห้องพักอาจารย์
  คณะบริหารธุรกิจและคณะเศรษฐศาสตร์ A7-204 พื้นที่ 567 ตารางเมตร
 • อาคาร A7 ชั้น 3 ปรับปรุงห้องเรียน A7-305 – A7-306 เป็นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี A7-305 พื้นที่ 200 ตารางเมตร
 • อาคาร A8 ชั้น 2 ปรับปรุงห้องเช่า อาคาร A8 ชั้น 2 เป็นโครงการการตลาดสร้างสรรค์ธุรกิจ (CEMP) พื้นที่ 92 ตารางเมตร

City Campus

ตั้งอยู่บนถนนพระราม 4 ใจกลางกรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 26 ไร่ 89 ตารางวา เป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ภาคปกติ บางคณะ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติทุกชั้นปี นักศึกษาปริญญาโทและเอก นักศึกษาภาคพิเศษ... เพิ่มเติม

Rangsit Campus

ตั้งอยู่ที่จังหวัดปทุมธานี มีพื้นที่ 441 ไร่ 1 งาน 67 ตารางวา เป็นสถานที่ดำเนินการสอนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ และสถานที่ตั้งของ อาคาร BU Diamond หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ อาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ศูนย์ปฏิบัติการทางภาพยนตร์และดิจิตอลอาร์ต... เพิ่มเติม

BU TIMELINE

ก่อตั้งโดย อาจารย์สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ และอาจารย์ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ใช้ชื่อว่า วิทยาลัยไทยเทคนิค

ดร.เจริญ คันธวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนแรก

สาขาวิชาแรก: สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารโรงแรม สาขาวิชาบัญชี

เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรก ที่เปิดสอนสาขาวิชาบริหารธุรกิจและสาขาวิชาบริหารโรงแรม
จัดตั้งสภามหาวิทยาลัย โดยฯพณฯ พลตรี เจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยพระองค์แรก

เปลี่ยนสถานภาพ เป็นวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok College)
จัดตั้งแผนกวิชาสื่อสารมวลชน (ต่อมาเป็นคณะนิเทศศาสตร์) เป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่เปิดสอน นิเทศศาสตร์
จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์
จัดตั้งคณะนิติศาสตร์
เปลี่ยนสถานภาพเป็น มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University) และจัดตั้ง International Program (ต่อมาเป็น Bangkok University International College)
จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
จัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์

เปิด วิทยาเขตรังสิต
จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
ดร.ธนู กุลชล ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

จัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะนิเทศศาสตร์ เปิดคณะละครมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University Theatre Company) คณะละครของสถาบันการศึกษาแห่งแรก และแห่งเดียวของประเทศที่แสดงผลงานสู่ระดับนานาชาติ
จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์
กำเนิด BU Cheerleading Team
ก่อตั้งอาคารวิทยาลัยนานาชาติ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University Gallery-BUG)
ทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศและ รางวัล Best Performance การแข่งขันหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ Robocon'99 ประเทศญี่ปุ่น นับเป็นชัยชนะครั้งแรกของประเทศไทย (วรยศ สายบัวตรง, โกญจนาท ศรีรัตนกุล, เบน หาญคิมหันต์, จีระพงษ์ จิรมหาสุวรรณ, ณัฐพงษ์ ธารมรรค และพีระพงษ์ ปรีชาญวินิจ)
ก่อตั้งหอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ (Surat Osathanugrah Library) หอสมุดขนาดใหญ่แห่งอนาคตที่บรรจุความรู้และความทันสมัย

ได้รับการรับรองระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อมมาตรฐาน ISO 14001 เป็นแห่งแรกของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดห้องปฎิบัติการหุ่นยนต์ (Robotics Laboratory) โดยร่วมมือด้านการวิจัยกับ Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนสาขาวิศวกรรมมัลติมีเดีย และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

หอสมุดสุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์

คณะนิเทศศาสตร์ เปิดโรงละคร Black Box Theatre ที่ทันสมัยที่สุดของสถานศึกษาในประเทศไทย

เมทยา สุวรรณปากแพรก นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลภาพยนตร์นักศึกษาสารคดียอดเยี่ยม เรื่อง "ทายาทหุ่นละครเล็ก" การประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ สุพรรณหงษ์ ครั้งที่ 14
ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม Global Colloquium of University Presidents กับองค์การสหประชาชาติ (ต่อมาเข้าร่วมในปีพ.ศ. 2549, 2550, 2555) เป็นมหาวิทยาลัยเดียวในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วมประชุมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก อาทิ Columbia University, New York University, London School of Economics, Yale University เป็นต้น

ก่อตั้งพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Ceramics Museum) แหล่งเรียนรู้ศิลปโบราณวัตถุและศูนย์ศึกษาการวิจัยเครื่องถ้วยที่สำคัญและสมบูรณ๋ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คณะนิเทศศาสตร์ เปิดอาคารนิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ปองทิพย์ โอสถานุเคราะห์ ศูนย์ปฎิบัติการทางนิเทศศาสตร์ที่ทันสมัยสมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชีย

ทีมนศ.คณะบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลชนะเลิศการเขียนแผนธุรกิจ เขียนแผนจากผลงานคิดค้นของ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ "เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงโดยใช้มือถือสั่งงาน" ในการประกวดนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 (วิโรจน์ สุขาภิวัฒน์, ชาคริต เลิศถวิลจิร, ธาราวิทย์ เหวรารักษ์, ธนพล บูรพาไพศาล, รัชวัฒน์ พันธ์ไม้, บัญชา พจชมานะวงศ์, อภิรดี วงษ์กะพันธ์, สรีรา วรรณกิจเจริญ, ไพลิน เตียงพิทยาการ, เพ็ญวิภา ศรีสนธิยากุล และสุธิ กิบกิจวัฒนากุล)

บทละครเวที "เธอ...ฝัน" โดย วิศรุต ปานสิทธิ์ และอุษณีย์ วัฒฐานะ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลการนำเสนอยอดเยี่ยมและรางวัลนักแสดงนำยอดเยี่ยม การประกวดบทละครและการนำเสนอละครเวทีสมัยใหม่ ระดับอุดมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอนสาขาภาษาจีน เพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยเซ็นสัญญา MOU ร่วมกับ Guangdong University of Foreign Studies สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer Incubation Center)

คณะนิเทศศาสตร์ ริเริ่มจัดการประกวด ผลงานโฆษณาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ (Manifestation of Advertising Department Awards-MADD Awards)

BU Theatre Company ร่วมสร้างสรรค์มหานาฏกรรมเฉลิมพระเกียรติ "พระมหาชนก" เนื่องในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี กำกับการแสดง โดย ผศ. พรรณศักดิ์ สุขี
ดร.มัทนา สานติวัตร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสาขาวิชา การบริหารธุรกิจบันเทิงและการผลิต แห่งแรกและแห่งเดียวในเอเชีย

อ.กรัณฑรัตน์ บุญญวัฒน์ คณะบัญชี ได้รับรางวัล Best Academic Performance Award in Accounting and Finance 2007/08 และรางวัล Award for Dissertation จาก Durham University

อ.นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญไปแสดงผลงานใน "13th International Festival of Independent and Amateur Theatres" ณ สาธารณรัฐอิตาลี

BU Theatre Company หนึ่งเดียวในเอเชีย ได้รับเชิญแสดงเทศกาลละครระดับโลก เรื่อง "Dancing to Nirvana" ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ค เขียนบทและกำกับ โดย ผศ. พรรณศักดิ์ สุขี

ภาพยนตร์สั้น "Love You If Me Dare" ได้รับรางวัลภาพยนตร์สั้นดีเด่น การประกวดภาพยนตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 โดยนายยศกร สงวนทรัพยากร และนายพิชญะ ไชยดี นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์

ณัชพล ผดุงเกียรติกมล นศ.คณะบริหารธุรกิจ คว้าแชมป์การแข่งขันเจ็ตสกีระดับโลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ณกุล พรพิริยะกุล นศ.BUIC ได้รับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ การแข่งขัน TrueVisions-BBC World News Future Journalist Award 2006-2007
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมมือกับ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด พัฒนาหุ่นยนต์รับสั่งอาหารต้นแบบตัวแรกของประเทศไทย ปัจจุบันคณะได้ผลิตหุ่นยนตร์บริการไปแล้ว 5 ตัว ให้กับ MK

อาคารของมหาวิทยาลัย 3 อาคาร ได้รับรางวัล สถาปัตยกรรมดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร Admission & Information Center - เหรียญทองสถาปัตยกรรมประเภทอาคารพาณิชย์ / อาคารพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอชียตะวันออกเฉียงใต้ - เหรียญทองสถาปัตยกรรมประเภทสถาบันหรืออาคารทางศาสนา / อาคารวิทยาลัยนานาชาติและหอศิลปมหาวิยาลัยกรุงเทพ - เหรียญเงินสถาปัตยกรรมประเภทสถาบันหรืออาคารทางศาสนา

ก่อตั้ง สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurship Development Institute-CEDI)

ก่อตั้ง Institute for Knowledge & Innovation South-East Asia-IKI-SEA ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ร่วมกับ George Washington University, USA

ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอกชนคนเดียวที่ได้รับรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

อ.อรภาวดี เสรีวิวัฒนา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญจาก LOUIS VUITTON ไปโชว์งานศิลปะการพับกระดาษ Origami

รัชนี เลิศเดชาขัย นศ.ปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่น ประเภทมนุษยศาสตร์และสังคม ในการประชมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 22

ภาพยนตร์สั้น "เวลา..รัก" ผลงานขนิษฐา ขวัญอยู่ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล Popular Vote เทศกาลภาพยนตร์สั้น ครั้งที่ 12 ได้รับเลือกเข้าฉายในเทศกาล International ward Winning Thai Film ต่อมาค่าย GTH นำบทภาพยนตร์ไปต่อยอดเป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่เรื่อง"ความจำสั้นแต่รักชั้นยาว"

ผลงาน Own Blood โดย พีรกานต์ ศานติวรพงษ์ นักศึกษา BUIC ชนะเลิศการประกวดสิ่งมีชีวิต (Spore Creature Creator) ระดับเอเชียแปซิฟิค

วิวัฒน์ สรรพคุณ นักศึกษา คณะนิติศาสตร์ บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยเอกชนคนแรกที่สอบได้อันดับหนึ่งในการสอบความรู้ชั้นเนติบัณทิต

วิไลพร คงเกิด นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ "175 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อเมริกา" เข้าร่วมสังเกตุการณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดี ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ (Creative Entrepreneurship Development Institute-CEDI) เซ็นสัญญา MOU สถาบันเดียวในประเทศไทยที่ร่วมกับ Babson College ซึ่งเป็นสถาบันอันดับ 1 ของโลกทางด้านผู้ประกอบการ

ริเริ่มทุนการศึกษา BU Creative ให้แก่นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่น

เปิดตัวนิตยสารและเว็บไซต์ Imagine แหล่งกระตุ้นและบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นนักคิดและนักสร้างสรรค์ในแบบฉบับของตัวเอง

รางวัล ASA Green Awards สถาปัตยกรรมสีเขียวที่รักษ์สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานดีเด่นของไทย พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอชียตะวันออกเฉียงใต้

เปิดกลุ่มอาคาร BU Diamond "ตึกเพชร"

ก่อตั้งสถาบันเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Institute for Creatice Econony [ICE]) แหล่งข้อมูลด้านความรู้และส่งเสริมสนับสนุนดำเนินงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ คณบดีคณะนิติศาสตร์ สตรีไทยคนแรกที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วม ประชุมเวทีโลกทรัพย์สินทางปัญญา ณ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

The Teaching of His Majesty the King ผลงานโดย แคทลียา บุญเผ่า นักศึกษา BUIC ชนะเลิศ การประกวด Asean Korea Multimedia Competition 2009 จัดโดย Asean-Korea Center

ทศพร ว่องไวกลยุทธ์ นักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลนักข่าวแห่งอนาคตดีเลิศ การแข่งขัน rueVisions-BBC World News Future Journalist Award 2008-2009

พลวัฒน์ ปิยปาณ นักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการออกแบบผ้าลายทอมือและลายผ้าไหมไทย ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สาธารณรัฐเกาหลี โดยลายผ้าถูกนำมาทอเป็นงายผ้าที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

จิรวัฒน์ เตชะปรีชาวงศ์ นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลระดับโลก ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขา Graphic Design Technology จากการแข่งขัน World Skills 2009 ณ ประเทศแคนาดา

แทมมาริน ธนสุกาญจน์ นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ นักเทนนิสมือหนึ่งของไทย คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสอาชีพ ระดับ WTA ประเภทหญิงเดี่ยว รายการ 'ออร์ดินา โอเพ่น' ขึ้นเป็นนักเทนนิสหญิงอันดับหนึ่งของประเทศไทย
ก่อตั้งสถาบันนานาชาติเพื่อเอเชีย-แปซิฟิกศึกษา (International Institute for Asia-Pacific Student-INSAPS) ศูนย์องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจและเปิดเสรีทางการค้าภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค

ก่อตั้งศูนย์สร้างสรรค์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (Bangkok University Creative Center-BUCC) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความคิดสร้างสรรค์ที่สามารถเกิดขึ้นจริงทุกรูปแบบ

คณะนิเทศศาสตร์ ริเริ่มโครงการ Bangkok International Student Film Festival: BISFF หนึ่งในเวทีระดับนานาชาติและเป็นศูนย์กลางการเผลแพร่ผลงานภาพยนตร์ที่ผลิตโดยนักเรียนและนักศึกษาจากทั่วโลก

บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสาขาวิชา Content Management and Value Creation ที่แรกและหนึ่งเดียวในเอเชีย

เปิดตัวโครงการ “ไอเดียแลกล้าน” สนับสนุนผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาที่โดดเด่นโดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณและจัดที่ปรึกษาให้เพื่อพัฒนาผลงานให้เกิดขึ้นจริง

เปิดตัวโครงการ “Creative Entrepreneurial Marketing Project-CEMP" นักศึกษาสร้างทีมธุรกิจ ร่วมพัฒนา project โดยนักศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชา

ทีมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์ สสท. ชิงแชมป์ประเทศไทย (ศุภชัย พลับชิด, ธงชัย ประไพพงษ์, ภมร แย้มทรัพย์, นิรันต์ กล่ำเดช, มศวร์ อุบลหอม, รัณย์ มอญพูด, สุทธิพงษ์ ขวัญชัยเจริญ, ชัยวิรัช พลูศรี, อุดมศักดิ์ กลิ่นพุดซ้อน, รุ่งคุณ รุ่นเรืองบูรณะกุล)

ดร.สุธา เจียรนัยกุลวาณิช คณบดีคณะบัญชี ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบ ด้านการสอดแทรกคุณธรรม จัดโดย เครืองข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง และ สกอ.

BU Theatre Company หนึ่งเดียวในเอเชีย ได้รับเชิญไปแสดงเทศกาลละครระดับโลก เรื่อง" Kafka and I" แสดงใน The APOSTROF ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ค

เตชิต พลายงาม นศ.คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ในโครงการ Singha Life Award 2010

วรรณกรรมสั้น เรื่อง "ครอบครัวของผม (ในสังคมสองสี)" ผลงานโดย อ.รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัลแว่นฟ้า ประจำปี 2553 ประเภทเรื่องสั้น
ได้รับรางวัล Trusted Brand Award 2011 ในกลุ่ม Trusted Private University จาก Reader's Digest Magazine ให้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือที่สุด

กลุ่มอาคาร BU Diamond "ตึกเพชร" ได้รับรางวัล The Arcasia Awards 2011 ประเภท Public Amenity: Institutional Building พลังงานแห่งสถาปัตยกรรมมหัศจรรย์โดยสมาคมสถาปนิกเอเชีย

BU CHEERLEADING TEAM คว้าแชมป์โลกเชียร์ลีดดิ้ง 2011 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ทีมนศ.คณะมนุษยศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดบายศรีระดับชาติ ในงาน "เย็บร้อย ค่อยจีบ ประดิษฐ์ใบตอง" ระดับชาติ ครั้งที่ 2 (สมภพ ศรานุรักษ์, นิพนธ์ โฉมนิ, กัมพล เหรียญกมล, ศิรินทร เมืองโต, สุชาดา รัตนวาร, กนกวรรณ สมสะอาด และนวพรรณ แช่อั้ง)
บัณฑิตวิทยาลัย เปิดสาขา MBA-SMEs Beauty and Fashion แห่งแรกของประเทศและแห่งเดียวในเอเชีย

ก่อตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยหลักสูตรแนวคิดใหม่ Bi-ligual เพื่อผลิตสถาปนิกระดับชาติ

เปิด Imagine Lounge พื้นที่สร้างสรรค์ทางความคิดสำหรับนักศึกษาที่กระตุ้นแรงบันดาลใจไม่สิ้นสุด

เปิด Center for Cinematic and Digital Arts ศูนย์ปฏิบัติการทางภาพยนตร์และดิจิตอลอาร์ต ทันสมัย สมบูรณ์แบบ และครบวงจรที่สุด ในวงการศึกษาของประเทศ

เปิด Tourism Tower สุดยอดศูนย์ปฏิบัติการด้านการบริการการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และการจัดการธุรกิจสายการบิน ที่ครบครันแห่งเดียว อาทิ เครื่องบินจำลอง Boeing 787 Dreamliner สุดยอดอากาศยานแห่งอนาคต ห้องปฏิบัติการภาคพื้นดิน สร้างมืออาชีพพร้อมสถานการณ์จริง Spa Room เรียนรู้ในบรรยากาศสปจริง ฯลฯ

FOR A COMPANY LIMITED (Japan) ประกาศเกียรติคุณยกย่อง อ.อัฏฐ์ กู้พงษ์ศักดิ์ และอ.ณัฐวัฒน์ วงศ์วิลาสนุรักษ์ คณะนิเทศศาสตร์ เป็น Specialist in Television Production for VR CAM Virtual Studio Systems in Education Areas in Thailand

FOR A COMPANY LIMITED (Japan) ประกาศเกียรติคุณให้ภาควิชาวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ เป็น Best Reference Site in Education Area on Television Production for Virtual Studio System สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกของไทยที่นำ VR CAM VIRTUAL STUDIO มาใช้ในการเรียนการสอน

บ้านกล้วย หนังสือพิมพ์ของภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัลบทบรรณาธิการ (บทนำ) ดีเด่น จากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

อ.อุฬารพัชร นิธิอุทัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้รับเชิญไปแสดงผลงานใน "The 13th International Architecture Exhibition at Venice"