มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศูนย์บริการ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์
ALIVE

หลักสูตรนานาชาติ

International Center

คณะนิติศาสตร์

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์

ศูนย์ผลิตสื่อคณะนิเทศศาสตร์ โรงละคร Black Box Theatre
ห้องปฏิบัติการวารสารศาสตร์สิ่งพิมพ์ (บ้านกล้วย)
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านนิเทศศาสตร์ (BUCA X)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

ศูนย์ศิลปะภาพยนต์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรนานาชาติจีน

BUCI Chinese Clinic