ศูนย์บริการ

คณะบัญชี

ศูนย์พัฒนาวิชาชีพบัญชี

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยและสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมและสภาพแวดล้อม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม

ศูนย์บ่มเพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์
ALIVE

หลักสูตรนานาชาติ

International Center

คณะนิติศาสตร์

สำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเจ้าของธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์

ศูนย์ผลิตสื่อคณะนิเทศศาสตร์ โรงละคร Black Box Theatre
ศูนย์พัฒนาวิชาชีพนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ศูนย์บ่มเพาะความเป็นเลิศด้านนิเทศศาสตร์ (BUCA X)

คณะวิศวกรรมศาสตร์

ศูนย์วิจัยนวัตกรรม

คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์

ศูนย์ศิลปะภาพยนต์และสื่อดิจิทัล

หลักสูตรนานาชาติจีน

BUCI Chinese Clinic