โมดูลคืออะไร

โมดูลคือการนำเนื้อหารายวิชาต่างๆ มาแยกย่อยให้มีความเฉพาะทาง โดย 1 โมดูลเทียบเท่ากับ 1 หน่วยกิต ซึ่งปกติแล้ว 1 รายวิชาจะประกอบไปด้วย 3 หน่วยกิต 
ดังนั้นในกรณีที่ผู้เรียนต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และจะเทียบโอนหน่วยกิต ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบ 3 โมดูลของรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนเท่านั้น และต้องสอบวัดผลในแต่ละโมดูลให้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะถือว่าเก็บหน่วยกิตได้ครบ 3 หน่วยกิต ซึ่งเทียบเท่ากับ 1 รายวิชา 
 

  • แหล่งที่มา: Pre-degree Program
  • อัพเดทล่าสุด : 31 มีนาคม 2564, 10:55:45 น.