สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

นอกจากสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แล้ว ผู้เรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้า (ไม่ว่าจะตัดสินใจศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือไม่ก็ตาม) จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองทักษะ 
สำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในทันทีที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในภายหลัง ก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เช่นกัน เนื่องจากหน่วยกิตจะถูกเก็บไว้ในคลังหน่วยกิตเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ผู้เรียนเรียนโมดูลนั้นๆ จบ 

  • แหล่งที่มา: Pre-degree Program
  • อัพเดทล่าสุด : 31 มีนาคม 2564, 10:57:09 น.