Pre-degree Program

 

     เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มว่าจะทวีความรุนแรงมากขึ้น จึงจำเป็นต้องเลื่อนการจัดการเรียนการสอนคอร์ส “การออกแบบคอนเสิร์ต (Concert Design)” ในโครงการเรียนล่วงหน้ากับคณะนิเทศศาสตร์ ในวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2564 ออกไปก่อน 
•    สาเหตุที่เลื่อนเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคและเพื่อรักษาสุขอนามัยของผู้เรียน 
•    เลื่อนการจัดการเรียนการสอนไปในเดือนตุลาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งวัน-เวลาและกำหนดการใหม่ให้ทราบในโอกาสต่อไป
•    ในกรณีผู้สมัครที่ลงทะเบียนเรียนและชำระค่าเล่าเรียนไปแล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ของฝ่ายรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ติดต่อแจ้งข้อมูลให้กับทุกคน 
•    อย่างไรก็ตาม หากมหาวิทยาลัยได้แจ้งกำหนดการจัดการเรียนสอนใหม่ แต่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะเข้าเรียนตามกำหนดการใหม่ดังกล่าว ผู้สมัครก็ยังคงสามารถยกเลิกการลงทะเบียนเรียนและขอรับค่าเล่าเรียนคืนเต็มจำนวนได้เช่นกัน    
 

 

 

โครงการเรียนล่วงหน้า (Pre-degree Program) คืออะไร
    เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 (หรือเทียบเท่า) มาลงทะเบียนเรียนเนื้อหาวิชาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ล่วงหน้า เมื่อเรียนครบตามกฎเกณฑ์แล้ว ก็จะสามารถเก็บหน่วยกิตของวิชาที่เรียนนั้นไว้ในคลังหน่วยกิต (Credit Bank) เพื่อทำการเทียบโอน โดยไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเรียนวิชาที่เรียนล่วงหน้าไปแล้วนั้นอีก ในกรณีที่ผู้เรียนมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ด้วยเหตุนี้ผู้เรียนจึงมีโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเร็วขึ้น เพราะได้เรียนล่วงหน้าไปตั้งแต่มัธยมปลายแล้วนั่นเอง 
    ทั้งนี้ไม่มีข้อผูกมัดหรือข้อบังคับใดๆ ทั้งสิ้นว่า ผู้เรียนในโครงการเรียนล่วงหน้าจะต้องศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะ ก็สามารถลงทะเบียนเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้านี้ได้ด้วยเช่นกัน

 


รูปแบบการเรียนรู้
    การเรียนรู้ในโครงการนี้จัดทำเป็นลักษณะโมดูล (Module) โดยจะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ แบบใดแบบหนึ่ง และ/หรือแบบผสมผสาน (ตามความเหมาะสมของสถานการณ์และเนื้อหาวิชานั้นๆ) รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองตามคำแนะนำของผู้สอน และมีโอกาสเรียนรู้กับวิทยากรชื่อดัง ซึ่งรายละเอียดและตารางเรียนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละโมดูล

 


“โมดูล” คืออะไร 
    โมดูลคือการนำเนื้อหารายวิชาต่างๆ มาแยกย่อยให้มีความเฉพาะทาง โดย 1 โมดูลเทียบเท่ากับ 1 หน่วยกิต ซึ่งปกติแล้ว 1 รายวิชาจะประกอบไปด้วย 3 หน่วยกิต 
ดังนั้นในกรณีที่ผู้เรียนต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และจะเทียบโอนหน่วยกิต ผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบ 3 โมดูลของรายวิชาที่ต้องการเทียบโอนเท่านั้น และต้องสอบวัดผลในแต่ละโมดูลให้ผ่านเกณฑ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงจะถือว่าเก็บหน่วยกิตได้ครบ 3 หน่วยกิต ซึ่งเทียบเท่ากับ 1 รายวิชา 

 


โมดูลที่เปิดสอน
การออกแบบคอนเสิร์ต (Concert Design) โดยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 

 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
นอกจากสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเมื่อมาศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แล้ว ผู้เรียนทุกคนที่ลงทะเบียนเรียนในโครงการเรียนล่วงหน้า (ไม่ว่าจะตัดสินใจศึกษาต่อคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หรือไม่ก็ตาม) จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองทักษะ 
สำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในทันทีที่เรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่มีความประสงค์จะศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในภายหลัง ก็สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้เช่นกัน เนื่องจากหน่วยกิตจะถูกเก็บไว้ในคลังหน่วยกิตเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ผู้เรียนเรียนโมดูลนั้นๆ จบ 

 

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร
กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.4 - ม.6 หรือเทียบเท่า

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเรียนได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร โทร. 02 407 3888 ต่อ 2411-2417
 

สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา
ในระดับชั้น ม.4 - ม.6
หรือเทียบเท่า

ผู้เรียนทุกคนจะได้รับ
ใบประกาศนียบัตร

เมื่อเรียนครบ 3 หน่วยกิต
สามารถนำไปเทียบโอน
ได้ที่ ม.กรุงเทพ

เทียบโอน Pre-degree
ที่ ม.กรุงเทพสามารถ
รับเกียรตินิยมได้

หน่วยกิตเก็บสะสม
ได้ถึง 5 ปี นับจาก
วันที่เรียนจบโมดูล