กำหนดการและมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ วันที่ ผลการประชุม

ประจำปีการศึกษา 2564

1 วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 อ่านรายละเอียด
2 วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564
3 วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
4 วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2565

ประจำปีการศึกษา 2563

1 วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 อ่านรายละเอียด
2 วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 อ่านรายละเอียด
3 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 อ่านรายละเอียด
วาระพิเศษ วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 อ่านรายละเอียด
4 วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 อ่านรายละเอียด

ประจำปีการศึกษา 2562

1 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 อ่านรายละเอียด
2 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 อ่านรายละเอียด
3 วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านรายละเอียด
4 วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 อ่านรายละเอียด

ประจำปีการศึกษา 2561

1 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 อ่านรายละเอียด
2 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 อ่านรายละเอียด
3 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด
4 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 อ่านรายละเอียด