กำหนดการและมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ครั้งที่ วันที่ ผลการประชุม

ประจำปีการศึกษา 2562

1 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

ประจำปีการศึกษา 2561

1 วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 อ่านรายละเอียด
2 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 อ่านรายละเอียด
3 วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด
4 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 อ่านรายละเอียด

ประจำปีการศึกษา 2560

1 วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 อ่านรายละเอียด
2 วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 อ่านรายละเอียด
3 วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2560 อ่านรายละเอียด
4 วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 อ่านรายละเอียด
5 วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด
6 วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 อ่านรายละเอียด

ประจำปีการศึกษา 2559

1 วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 อ่านรายละเอียด
2 วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด
3 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 อ่านรายละเอียด
4 วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียด
5 วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 อ่านรายละเอียด
6 วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 อ่านรายละเอียด