มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ค่าเล่าเรียน คณะนิติศาสตร์  • ปีการศึกษา

ตารางนี้มีผลตั้งแต่ 16/01/2562 - 31/03/2562

ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/1 (มิ.ย. – ก.ค.)
ค่าเล่าเรียน
เทอม 1/2
ค่าเล่าเรียนรวม
ตลอดหลักสูตร (4 ปี)
กยศ. 14,180 22,180 301,580