คณะนิติศาสตร์พาน้องม.ปลายอบรม “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ”

 

 

        คณะนิติศาสตร์ ร่วมมือกับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดกิจกรรม “เยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ ประจำปี พ.ศ. 2562” โดยนำนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 200 คน จากโรงเรียนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 20 โรงเรียน มาเข้าค่ายอบรมเรื่อง สิทธิมนุษยชน โดยมีอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมาให้ความรู้ในหลากหลายมิติ และมีพี่ๆ จากคณะนิติศาสตร์ คณะบัญชี และคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 25 คน ผู้เคยผ่านการอบรมเป็น “วิทยากรตัวคูณเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจเคารพสิทธิ” กับกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ มาทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้น้องๆ เพื่อทำให้บรรยากาศสนุกสนานตลอดระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ โรงแรม ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ

 

 

 

 

 

 

         “การอบรมครั้งนี้นับว่าสนองนโยบายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านงานสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันในสังคม โดยเรามุ่งหวังว่าเยาวชนต้นแบบทั้ง 20 โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมจะสามารถถ่ายทอด ต่อยอด และขยายผลทั้งในโรงเรียน สังคม และชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ได้ เพื่อเรียนรู้การปฏิบัติตามหลักสิทธิสากลและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังสะท้อนความเข้มแข็งของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพด้วย โดยจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมาช่วยอบรมการผลิตสื่อเพื่อเผยแพร่ให้เกิดความเข้าใจ เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เยาวชนจะเข้าใจ รู้เท่าทัน และตระหนักในหน้าที่ของตนเอง อันจะทำให้สังคมมั่นคง มีความสุข และแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี คณบดีคณะนิติศาสตร์

 

 

 

 

 

  • แหล่งที่มา: คณะนิติศาสตร์
  • อัพเดทล่าสุด : 15 มกราคม 2564, 21:44:14 น.