มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ฝึกประสบการณ์จริง

  • เรียนกับมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ
  • เน้นทฤษฎี การปฏิบัติจริงที่เน้นทักษะเฉพาะด้าน และทักษะการบริการ
  • ครบทุกด้านในธุรกิจสายการบิน การท่องเที่ยว การโรงแรม
  • บ่มเพาะภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3
  • มีหลักสูตรควบปริญญา
  • ได้รับประสบการณ์จริง และเพิ่มโอกาสได้งานสูง

 

  • แหล่งที่มา: คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว
  • อัพเดทล่าสุด : 4 กรกฎาคม 2561, 16:43:09 น.