• ปีการศึกษา

สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ

Master of Management (Entrepreneurship) - 36 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
332,000 (เสาร์) 332,000
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
208,380 (เสาร์) 209,880 (เสาร์)

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Master of Communication Arts in Digital Marketing Communications - 39 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
302,000 (เสาร์) 302,000 (เสาร์)

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

Master of Communication Arts in Strategic Communications - 36 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
178,430 (เสาร์) 177,430 (เสาร์)

สาขาบริหารธุรกิจ

Master of Business Administration - 36 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
218,430 (เสาร์) 217,430 (เสาร์)

สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ

Master of Arts Program in Innovative Tourism and Hospitality Management - 42 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
203,130 (เสาร์) 204,630 (เสาร์)

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

Master of Architecture - 39 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
206,430 (เสาร์) ไม่มี

Master of Business Administration (English Program)

Master of Business Administration (International Program) - 36 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
218,430 (เสาร์) 217,430 (เสาร์)

Master of Business Innovation (International Program)

Master of Business Innovation (International Program) - 42 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
552,000 (เสาร์) 552,000 (เสาร์)

Master of Communication Arts Program in Global Communication (International Program)

Master of Communication Arts Program in Global Communication (International Program) - 39 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
188,930 (เสาร์) 187,930 (เสาร์)

Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program)

Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program) - 39 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
387,280 (Research Based) ไม่มี