มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
  • ปีการศึกษา

สาขาวิชาความเป็นผู้ประกอบการ

Master of Management (Entrepreneurship) - 36 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
327,000 327,000

การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

Master of Communication Arts in Digital Marketing Communications - 42 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
ไม่มี ไม่มี

สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์

Master of Communication Arts in Strategic Communications - 36 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
172,430 172,430

สาขาบริหารธุรกิจ

Master of Business Administration - 36 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
212,430 (เสาร์ / อาทิตย์) 212,430 (เสาร์ / อาทิตย์)
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
199,630 199,630

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

Master of Architecture - 39 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
ไม่มี ไม่มี

Master of Business Administration (International Program)

Master of Business Administration (International Program) - 36 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
212,430 212,430

Master of Communication Arts Program in Global Communication (International Program)

Master of Communication Arts Program in Global Communication (International Program) - 42 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
182,930 182,930

Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program)

Master of Engineering in Electrical & Computer Engineering (International Program) - 39 หน่วยกิต
แผน ก. วิทยานิพนธ์ แผน ข. ไม่มีวิทยานิพนธ์
ไม่มี ไม่มี